Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhaun opas

Teknillisten yliopistokirjastojen yhteinen tiedonhaun opas

Hyvä tietellinen käytäntö

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut tiedeyhteisölle ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä, johon myös opiskelijoiden on syytä tutustua.

Ohjeen tavoitteena on hyvän tieteellisen käytännön edistäminen ja tieteellisen epärehellisyyden ennaltaehkäiseminen tutkimusta harjoittavissa organisaatioissa.

Lähde:

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Saatavissa: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Plagiointi

Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin, tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 9).

Plagiointi voi olla lisäksi kaavion, ohjelmakoodin, visuaalisen, auditiivisen tai minkä tahansa muun teoksen luvatonta lainaamista. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 9).

Asianmukainen viittaustekniikka lähdeteoksiin on perusvaatimus yliopistotason opintosuorituksissa. Lisäksi tekijän on annettava oma panoksensa. Plagioinnin välttämisessä tärkeää on sekä lähteiden maininta että lainauksen merkitseminen.

Opintosuorituksissa yleisiä plagioinnin muotoja ovat esimerkiksi:

  • sitaatit tai sanatarkat lainaukset ilman, että tätä ei selkeästi tuoda esille
  • lähdetekstin vähäinen muuntelu, esimerkiksi muutaman sanan tai sanajärjestyksen muuttaminen
  • puutteet viittaustekniikassa
  • leikkaaminen ja liimaaminen
  • suora käännös alkuperäistekstistä ilman merkintää suorasta lainauksesta
  • sääntöjen vastainen yhteistyö

Olennaista siis on, että toisen tekstiä, kuvaa, ohjelmakoodia tai muuta teosta ei saa esittää omana. Lainauksen voi ilmaista esimerkiksi lainausmerkeillä tai kursiivilla, ja lähde on aina mainittava.

Myös internet-lähteitä käytettäessä on noudatettava samoja hyvää tieteellistä käytäntöä koskevia ohjeita. Internet-lähteistä merkitään lähdeluetteloon myös viittauspäivä.

Lähdetekstin kääntäminen sanasta sanaan tai vain hieman muunnellen toiselle kielelle voi myös olla plagiointia. Lähde on mainittava, vaikka teksti käännettäisiin toiselle kielelle.

Sääntöjen vastaisella yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että yhteistyössä tehty työ saadaan näyttämään siltä, kuin olisi tehty yksin tai ilman avustusta.

Lähteet:

Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely [verkkoaineisto]. [viitattu 29.9.2015]. Saatavissa: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3772443

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Saatavissa: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeussuojan kohteena on teos, joka on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Teoksia ovat esimerkiksi kirjalliset teokset, musiikkiteokset, kuvataiteen teokset, valokuvateokset, näyttämöteokset, elokuvat, tietokoneohjelmat ja kartat.

Tekijänoikeus syntyy tekijälle. Oikeuksia voidaan luovuttaa sopimuksilla eteenpäin esimerkiksi yliopistolle.

Lue lisää tekijänoikeuksista:

Tekijänoikeuden perusteita Tekijanoikeus.fi -sivustolla

Vapaasti käytettävissä olevat aineistot - Creative Commons

Creative Commons on ei-kaupallinen organisaatio, joka edistää tiedon jakamista ja käyttöä. Se tarjoaa maksuttomia CC-lisenssejä, joiden avulla teoksille voi antaa erilaisia käyttöehtoja.

Lue lisää Creative Commonsista:

http://creativecommons.fi/