Skip to main content

Kirjasto kouluttaa: Etusivu

Tietoa LUT-tiedekirjaston koulutustarjonnasta

Koulutuskuvaukset

Tutustu
Koulutusta opintojen alkuvaiheeseen. Kirjastoon ja sen käyttöön tutustumista. Sisältää tietoa kirjastosuunnistuksesta ja johdatuskurssien luennoista ja verkkokursseista.

Opi
Opi hakemaan tietoa. Yhdessä ammattiaineen opettajan kanssa suunniteltu tiedonhaun opetus, 1-2 oppituntia.

Tutki
Tutkimukseen liittyvä opetus: LUT kandidaatti- ja maisterivaiheen opetus, tohtorikoulu ja LAB opinnäytetyön tekijät

Täsmäkoulutu
Koulutusta tietokannan, järjestelmän tai työkalun käyttöön.

Kirjaston koulutukset LUTin ja LABin opiskelijoille ja henkilökunnalle

Mitkä ovat oman alani keskeisimmät tietokannat? Mistä laadukkaita lähteitä opinnäytetyöhön? Miten e-kirjoja käytetään?

LUT-tiedekirjasto tarjoaa tiedonhaun opetusta opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Tarjolla on koulutuksia, joita voidaan sisällyttää opintojaksoihin opintojen alku-, keski- ja loppuvaiheessa. Lisäksi tarjoamme eri aiheisia täsmäkoulutuksia sekä yhdessä ammattiaineen opettajan kanssa suunniteltuja opetuskokonaisuuksia.

Koulutusten osaamistavoitteet

Tutustu - kirjastoon tutustuminen
Kirjastoon tutustumisen jälkeen opiskelija löytää kirjastosta tarvitsemansa tietomateriaalin ja osaa käyttää kirjaston palveluja.

Opi - opi hakemaan tietoa ongelman ratkaisemiseksi
Opiskelija osaa käyttää käsillä olevaan ongelmaan liittyviä sopivimpia ja tehokkaimpia tiedonlähteitä ja tiedonkäytön työkaluja.

Tutki - tutkimukseen liittyvä opetus
Opiskelija ymmärtää tiedonhaun periaatteet ja osaa hakea ja arvioida tieteellistä tai muuta tarvitsemaansa tietoa. Opiskelija tuntee tieteenalansa tärkeimmät tietokannat ja osaa käyttää muitakin tiedonlähteitä. Opiskelija ymmärtää viittaamisen ja viitteidenhallinnan periaatteet.

Opintojen myöhemmässä vaiheessa opiskelija syventää tiedonhakutaitojaan, käyttää tieteellisen tiedon arvioinnin työkaluja ja ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita. Opiskelija hallitsee viittaamisen ja viitteidenhallinnan ja osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmän eri ominaisuuksia monipuolisesti.

Täsmäkoulutu - koulutusta tiettyyn aiheeseen tai työkaluun
Täsmäkoulutus räätälöidään opiskelijan/opiskelijaryhmän tarpeen mukaan. Siihen voi kuulua tiedonlähteiden, viitteidenhallinnan, avoimen tieteen, tutkimustietojärjestelmän tai muun vastaavan aiheen koulutusta. Osaamistavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää sovellusta, joka on hänelle sillä hetkellä tarpeen tiedonhankinnassa, tiedon käyttämisessä tai julkaisemisessa.

Varaa opetus

Opetustilaukset 

Varaa opetus lomakkeella.

Yhteydenotot:

E-mail: kirjasto@lut.fi

Tietopalvelu

Yhteydenotot:
http://www.lut.fi/kirjasto

Chat kirjaston pääsivulta
E-mail: kirjasto@lut.fi
 

Varaa aika tietopalveluun