Skip to Main Content

Sosiaaliala

Aluksi

Kirjallisuuskatsausta tehtäessä tiedonhankinnan tulee olla systemaattista, eli kattavaa, perusteellista ja hyvin dokumentoitua. Kattavuutta hakuun saadaan pitämällä niin hakusanat, hakutavat kuin tietokantavalikoima riittävän monipuolisina. Systemaattiseen tiedonhakuun kuuluu, että hakulausekkeet ja -prosessi dokumentoidaan tarkasti. Dokumentointi kannattaa aloittaa jo tiedonhaun alkuvaiheessa.

Tutustu aluksi tarkemmin valitsemaasi kirjallisuuskatsaustyyppiin.

 • Systemaattiset katsaukset
  • systemaattisesti kerätyn ja tarkasti seulotun aineiston perusteella laadittu katsaus aihepiiriin
  • alatyypit systemaattinen katsaus ja systemoitu katsaus
 • Kuvailevat katsaukset
  • laaja-alainen yleiskatsaus tutkittavaan ilmiöön
  • alatyypit narratiivinen, integroiva ja scoping -katsaus
 • Meta-analyysit
  • aiemmin tehdyn tutkimuksen tulosten käsittely tilastotieteen menetelmin 
  • alatyypit laadullinen ja määrällinen meta-analyysi

Ammattikorkeakoulussa tehdään usein kuvailevia kirjallisuuskatsauksia, YAMK opinnoissa myös systemaattisia katsauksia. 

HUOM! Tässä oppaassa on yleisiä ohjeita kirjallisuuskatsauksen tiedonhankintaan. Sovi oman ohjaajasi kanssa työhösi sopivasta kirjallisuuskatsaustyypistä ja muista kriteereistä.

Mistä tietoa etsitään?

Systemaattisessa tiedonhaussa on hakutuloksen kattavuuden varmistamiseksi syytä tehdä tiedonhaku useammassa tietokannassa. Tutustu tietokantojen kuvauksiin ja tee niissä tarvittaessa alustavia hakuja selvittääksesi, onko tietokanta aiheesi kannalta sopiva.

Sopivia tietokantoja löydät tämän oppaan Artikkelit ja tietokannat -osiosta.

HUOM! LAB Primo on hakupalvelu, joka etsii useasta tietokannasta samanaikaisesti. Tästä johtuen haun rajaamisen ja tarkentamisen mahdollisuudet ovat hieman rajatummat. Keskustele opinnäytetyösi ohjaajan kanssa soveltuuko LAB Primo sinun kirjallisuuskatsauksesi lähteeksi. 

Tiedonhaun toteuttaminen

Systemaattinen tiedonhaku edellyttää huolellista suunnittelua, ja sinun pitää myös pystyä toistamaan ja raportoimaan hakusi.

Tutkimusaiheen (esim. opiskelijoiden psyykkinen hyvinvointi) valinnan jälkeen määrittele tutkimuskysymys tai -kysymykset, joihin etsit työssäsi vastauksia.Tutkimuskysymys voi olla vaikkapa "Miten opintojen ohjauksella voi edistää opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia?"

Työn otsikko tai tutkimuskysymykset eivät sellaisenaan toimi hakulauseina, mutta niistä voi löytää haun kannalta keskeiset aihekokonaisuudet.

Mieti mitkä ovat tutkimuskysymyksesi tärkeimmät käsitteet ja listaa ne tärkeysjärjestyksessä. 2-4 käsitettä yleensä riittää. Ideoi käsitteille synonyymejä ja lähikäsitteitä, muista myös käännökset. Hakusanoja voi ideoida vapaasti, mutta voit myös hyödyntää asiasanastoja (esim. YSO ja MeSH) ja tietokantojen omia aihetta kuvaavien sanojen listauksia. Hakujen ja mahdollisiin lähdeaineistoihin tutustumisen myötä löydät todennäköisesti lisää uusia hakusanoja.

Käsite 1 Käsite 2 Käsite 3 Käsite 4
psyykkinen hyvinvointi opiskelijat edistäminen "opintojen ohjaus"
henkinen hyvinvointi korkeakouluopiskelijat   opinto-ohjaus
mielenterveys korkeakoulut   opintoneuvonta
      opinto-ohjaaja
       
psychological wellbeing students promotion "student counselling"
mental wellbeing undergraduates (mental health) prevention "educational counselling"
mental health higher education   "student counsellor"

Hakusanoista muodostetaan ns. hakulauseita huomioiden kulloinkin käytettävän tietokannan ohjeet esim. katkaisumerkkien ja useamman sanan muodostamien hakufraasien merkintätavasta.

Esimerkiksi

("psyykkinen hyvinvointi" OR "henkinen hyvinvointi" OR mielentervey*) AND opiskelijat

("psyykkinen hyvinvointi" OR "henkinen hyvinvointi" OR mielentervey*) AND ("opintojen ohjaus" OR "opinto-ohjaus" OR opintoneuvo*)

(”mental well-being” OR ”mental health promotion” OR “mental health prevention”) AND (students OR undergraduates OR “higher education”) AND ("student counselling" OR "educational counselling" OR "student counsellor")

Vinkkejä hakulausekkeen muodostamiseen
 • Kokeile eri hakusanojen yhdistelmiä.
 • Yhdistä synonyymit ja rinnakkaistermit OR-operaattorilla. Muista sulut.
 • Yhdistä eri käsitteet AND-operaattorilla.
 • Älä yhdistä suomen- ja englanninkielisiä sanoja samaan hakuun.
 • Käytä yleisempiä termejä, kun haet suomeksi.
Hakutuloksia voi ja usein pitääkin rajata joko ennen tai jälkeen haun. Hyviä rajaustapoja ovat esim. julkaisuvuosi ja aineistotyyppi. Primo-hakupalvelussa ja monissa tietokannoissa voi rajauksena käyttää myös vertaisarviointia (peer-review). Hakuja tehdessä oletuksena on useimmiten "kaikki kentät", mutta rajaamalla hakunsa esim. tiivistelmään tai aihetta kuvaaviin sanoihin, saat vähemmän ja mahdollisesti tarkemmin aiheeseesi liittyviä tuloksia.

Voit käyttää haun suunnittelussa ja toteutuksessa apunasi Tiedonhankinnan opastaTiedonhankinnan työkalupakkia tai Tampereen yliopiston systemaattisen tiedonhankinnan opasta. Muista tutustua kuhunkin valitsemaasi tietokantaan ja sen käyttöohjeisiin huolella, lisäopastusta tietokantojen käyttöön löydät tietokannan omista ohjeista sekä Apua e-aineistojen käyttöön -oppaasta. 

Dokumentointi

Kuvaa tiedonhakusi kulku opinnäytetyön menetelmäosiossa. Kuvaa tiedonhakusi kulku opinnäytetyön menetelmäosiossa. Voit katsoa mallia esim. Iris Laineen (2023) tekemästä integroivasta kirjallisuuskatsauksesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202302072126 tai Ester Kautosen ja Heli Lehdon (2021) tekemästä kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092718086.

Käytetyt tietokannat, hakusanat ja rajaukset (esim. vertaisarviointi, julkaisuvuosi, aineistotyyppi) sekä hauista saadut tulosmäärät taulukoidaan. Huomaa, että käyttäessäsi tietokantoja LAB Primon kautta, sieltä löydetyt artikkelit ovat usein maksumuurin takana, jolloin haku kohdistuu myös ei-avoimesti saatavilla oleviin aineistoihin. Muista siis hakuja dokumentoidessasi kertoa käyttäneesi LABille lisensoituja aineistoja mahdollisten avoimesti saatavilla olevien aineistojen lisäksi.

Tietoa hakutulosmääristä tarvitaan valintaprosessin kuvaamisessa. Kuvaaminen voidaan tehdä myös PRISMA-vuokaavion avulla.

Viitteiden läpikäynti ja arviointi

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaun tuloksena voi olla jopa satoja viitteitä, joiden läpikäynti ja hallinta voi olla työlästä. Myös läpikäynnin prosessi tulee kuvata. Hakutulosten läpikäynti aloitetaan usein silmäilemällä löydettyjen artikkelien otsikoita, tiivistelmiä ja aihesanoja, minkä jälkeen valitaan tutkimuskysymykseen vastaavat lähteet. 

Viitteiden käsittelyn apuna voidaan käyttää viiteidenhallintaohjelmia, joihin artikkelien tietojen siirto on usein nopeaa ja vaivatonta. Viitteidenhallintaohjelmien avulla voit myös etsiä löytämistäsi hakutuloksista kaksoiskappaleita ja järjestää viitteet kansioihin. Kun viittaaminen tehdään Wordin viitteidenhallintaohjelmaa varten saatavilla olevan lisäosan avulla, auttaa viiteidenhallintaohjelma myös itse työn kirjoittamisessa tuottamalla automaattisesti lähdeluettelon tekstissä käytetyistä lähteistä. Viitteidenhallintaohjelmia on monia, tutustu esimerkiksi Zoteroon. LABin viittaustyyliä Zoterossa ei toistaiseksi ole, mutta aineiston voi kerätä ja ryhmitellä sinne, sekä tehdä pdf-dokumentteihin muistiinpanoja ja korostuksia. 

Lähteet ja lisätietoja