Skip to Main Content

Hyllyluokitus: Lahti

Painetun aineiston hyllyluokat

Hyllyluokitus yleiskokoelmassa / Shelf classification in the general collection

 

Yleiskokoelma

Main collection

0

YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA. JOUKKOTIEDOTUS

GENERAL WORKS. BOOKS AND PUBLISHING. LIBRARIES. GENERAL CULTURAL POLICY. MASS COMMUNICATION

00

KIRJA-ALA

BOOKS AND PUBLISHING

00.1

Kirjoitus

Writing

00.2

Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät

Symbols. Codes. Sign systems

00.4

Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus

Art of printing. Printing industry

00.5

Kirjansidonta

Bookbinding

00.6

Kustannustoiminta. Kirjakauppa

Publishing. Book trade

02

KIRJASTOTOIMI. KIRJASTOTIEDE. INFORMATIIKKA

LIBRARIES. LIBRARY SCIENCE. INFORMATICS

02.1

Kirjastojen hallinto ja suunnittelu

Library administration and planning

02.3

Kirjastonhoito. Kirjastotekniikka

Library management. Library techniques

02.36

Tietopalvelu. Informaatiopalvelu

Information service. Information retrieval

03

TIEDONHAKU. YLEISET TIETOTEOKSET

INFORMATION RETRIEVAL. GENERAL REFERENCE WORKS

04

YLEISET KOKOOMATEOKSET

GENERAL COMPILATIONS

05

YLEISET KAUSIJULKAISUT

GENERAL PERIODICALS

05.3

Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat

Yearbooks. Calendars. Almanacs

06

YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA

GENERAL CULTURAL POLICY

06.1

Yhdistykset. Säätiöt. Seurat. Kerhot

Associations. Foundations. Societies. Clubs

06.2

Museot

Museums

06.3

Näyttelyt

Exhibitions

06.4

Arkistot

Archives

07

VIESTINTÄ. JOUKKOVIESTINTÄ

COMMUNICATION. MASS COMMUNICATION

07.01

Kommunikaatioteoria

Communications theory

07.1

Lehdistöoppi

Journalism

07.2

Radio- ja televisiotoiminta

Radio and television

07.21

Radiotoiminta

Radio

07.22

Televisiotoiminta

Television

1

FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. RAJATIETO. TIEDEOPPI

PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. PARANORMAL PHENOMENA. THEORY OF SCIENCE

11

FILOSOFIA

PHILOSOPHY

11.1

Vanhan ajan filosofia

Ancient philosophy

11.2

Keskiajan filosofia

Medieval philosophy

11.3

Renessanssin ja uuden ajan filosofia

Renaissance and early modern philosophy

11.4

Uusimman ajan filosofia

Modern philosophy

11.5

Nykyajan filosofia

Contemporary philosophy

12

LOGIIKKA

LOGIC

14

PSYKOLOGIA

PSYCHOLOGY

14.01

Psykologian teoria, filosofia ja tutkimusmenetelmät

Theory, philosophy and research methods of psychology

14.1

Psyyken rakenne ja toiminnot

Structure and functions of the psyche

14.11

Havaintopsykologia

Psychology of perception

14.12

Oppimisen psykologia

Psychology of learning

14.13

Ajattelun, älykkyyden, luovuuden ja lahjakkuuden psykologia

Psychology of intelligence, creativity and talent

14.14

Kieli-, kommunikaatio- ja ilmaisupsykologia

Psychology of language, communication and expression

14.16

Tunne- ja tahtotoiminnot

Emotional and voluntary functions

14.4

Persoonallisuuden psykologia

Psychology of personality

14.45

Syvyyspsykologia. Tiedostamaton sielunelämä

Depth psychology The unconscious mind

14.6

Kehityspsykologia

Developmental psychology

14.61

Lapsuuden ja nuoruuden psykologia

Psychology of childhood and adolescence

14.62

Aikuisiän ja vanhuuden psykologia

Psychology of adulthood and old age

14.8

Ihmissuhteiden psykologia

Psychology of human relations

15

RAJATIETO

PARANORMAL PHENOMENA

16

TIETOTEORIA. TIEDEOPPI

THEORY OF KNOWLEDGE. THEORY OF SCIENCE

16.1

Tietoteoria

Theory of knowledge

16.7

Tiedeoppi. Tieteenfilosofia

Theory of science. Philosophy of science

16.8

Tiedepolitiikka

Science policy

17

ETIIKKA. ELÄMÄNFILOSOFIA. ESTETIIKKA

ETHICS. PHILOSOPHY OF LIFE. AESTHETICS

17.1

Etiikka. Moraalifilosofia

Ethics. Moral philosophy

17.3

Elämänfilosofia. Elämäntaito

Philosophy of life. Art of living

17.5

Yleinen estetiikka

General aesthetics

2

USKONTO

RELIGION

20

YLEINEN USKONTOTIEDE

COMPARATIVE RELIGION

21

USKONNONFILOSOFIA

PHILOSOPHY OF RELIGION

25

KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA. KRISTINUSKO

PRACTICAL THEOLOGY. CHRISTIANITY

28

KRISTILLISET KIRKOT JA YHTEISÖT. KIRKKOHISTORIA

CHRISTIAN CHURCHES AND COMMUNITIES. CHURCH HISTORY

29

MUUT USKONNOT JA MYTOLOGIAT

OTHER RELIGIONS AND MYTHOLOGIES

3

YHTEISKUNTA

SOCIETY

30

YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE

SOCIAL SCIENCES

30.1

Sosiologia

Sociology

30.11

Sosiaaliset järjestelmät

Social systems

30.111

Yhteiskunnallinen futurologia

Social futurology

30.112

Organisaatiososiologia

Organisational sociology

30.114

Alueellinen sosiologia

Regional sociology

30.12

Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia

Sociology of lifestyles. Cultural sociology

30.13

Sosiaalipsykologia

Social psychology

30.15

Perhesosiologia

Family sociology

30.16

Kriminologia. Kriminaalisosiologia

Criminology. Criminal sociology

30.7

Kansalaistoiminta ja –aktivismi. Järjestötoiminta. Kokoustekniikka

Civic activity. Organisational activities. Procedure of meetings

30.8

Käytös- ja tapatieto

Good manners and etiquette

31

TILASTOTIEDE

STATISTICS

31.5

Väestötiede. Väestöpolitiikka

Demography. Population policy

32

VALTIO-OPPI. POLITIIKKA

POLITICAL SCIENCE. POLITICS

32.01

Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat

Philosophy of government. Political ideologies

32.1

Poliittiset järjestelmät

Political systems

32.18

Eri maiden poliittiset järjestelmät ja sisäpolitiikka

Political systems and domestic politics of different countries

32.2.

Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa

Human rights. Citizen in society

32.21

Siirtolaiset. Pakolaiset

Emigrants and immigrants. Refugees

32.3

Sukupuolten ja seksuaalisten ryhmien asema yhteiskunnassa

Gender and sexuality in society

32.4

Ikäryhmien asema yhteiskunnassa

Different age groups in society

32.5

Kansainvälinen politiikka

International politics

32.51

Euroopan unioni

European Union

32.6

Kansainvälinen yhteistyö

International cooperation

33

OIKEUSTIEDE

JURISPRUDENCE

33.1

Kansainvälinen oikeus

International law

33.2

Julkis- ja hallinto-oikeus

Public and administrative law

33.21

Valtiosääntöoikeus

Constitutional law

33.24

Sosiaalioikeus

Social law

33.25

Vero-oikeus

Tax law

33.3

Siviili- ja kauppaoikeus

Civil and commercial law

33.31

Perhe- ja holhousoikeus

Family and guardianship law

33.33

Esine- ja velvoiteoikeus

Esine- ja velvoiteoikeus

33.331

Asunto- ja kiinteistönkauppaoikeus

Legislation on house purchases and real estate deals

33.34

Immateriaalioikeudet

Incorporeal rights

33.35

Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö

Tenancy legislation

33.36

Kauppaoikeus

Commercial law

33.362

Kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädäntö

Bookkeeping and auditing legislation

33.364

Yhtiölainsäädäntö

Company legislation

33.367

Pankkilainsäädäntö

Banking legislation

33.4

Talousoikeus

Economic law

33.41

Maa- ja vesioikeus

Land and water rights

33.44

Työoikeus

Labour law

33.5

Rikosoikeus

Penal law

33.58

Kriminaalipolitiikka. Vankeinhoito

Criminal policy. Prison administration

33.6

Prosessioikeus. Oikeushallinto

Law of procedure. Judicial administration

34

ALUESUUNNITTELU. ALUEPOLITIIKKA

REGIONAL PLANNING. REGIONAL POLITICS

34.5

Yhdyskuntasuunnittelu. Kaupunkisuunnittelu Ympäristönsuunnittelu

Community planning. City planning. Environmental planning

34.52

Asuinalueiden suunnittelu

Housing area planning

34.56

Liikennesuunnittelu

Traffic planning

34.57

Viheralueiden suunnittelu

Green belt planning

35

HALLINTO

ADMINISTRATION

35.4

Kunnallishallinto. Paikallishallinto

Municipal administration. Local administration

35.7

Poliisitoimi. Yleinen turvallisuus

Police. Public safety

36

TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE

ECONOMICS. NATIONAL ECONOMY

36.1

Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet

Economic policy. Economic structures

36.11

Pääoma. Luonnonvarat

Capital. Natural resources

36.13

Työ. Työelämä

Work. Working life

36.131

Työvoimapolitiikka

Labour policy

36.132

Palkkapolitiikka. Tulopolitiikka

Wage policy. Incomes policy

36.15

Elintaso. Kulutus

Standard of living. Consumption

36.2

Raha. Valuutta

Money. Currency

36.22

Pankkitoimi. Pörssitoimi. Sijoitustoiminta

Banking. Stock exchanges. Investment activities

36.3

Vakuutustoimi

Insurance activities

36.4

Osuustoiminta

Cooperatives

36.5

Julkinen talous. Finanssioppi

Public economy. Public finance

36.52

Verotus. Veropolitiikka

Taxation. Tax policy

36.6

Kansainvälinen talous. Maailmankauppa

International economy. World trade

36.63

Suomen ulkomaankauppa

Finland's foreign trade

36.68

Kehitysmaiden taloudelliset olot

Economic conditions of developing countries

’37

SOSIAALIPOLITIIKKA

SOCIAL POLICY

37.1

Työsuojelu. Ergonomia

Occupational safety. Ergonomics

37.2

Sosiaaliturvapolitiikka

Social security policy

37.21

Toimeentuloturva

Livelihood security

37.23

Sosiaalipalvelut

Social services

37.232

Vanhuspalvelut

Social services for the elderly

37.233

Vammaispalvelut

Social services for the disabled

37.4

Perhepolitiikka

Family policy

37.41

Päivähoito

Day care

37.42

Lasten ja nuorten huolto ja suojelu

Care and protection of children and young people

37.5

Asuntopolitiikka

Housing policy

37.6

Päihdepolitiikka. Päihdehuolto

Alcohol and narcotics policy. Care of abusers

37.61

Alkoholipolitiikka

Alcohol policy

37.62

Huumausainepolitiikka

Narcotics policy

37.7

Yksityinen avustus- ja huoltotyö

Private aid and welfare work

37.8

Kuluttajapolitiikka

Consumer policy

38

KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE

UPBRINGING. EDUCATION. EDUCATIONAL SCIENCE

38.1

Perhe- ja kotikasvatus

Family upbringing

38.2

Opetusoppi

Didactics

38.22

Oppimateriaalit. Opetusvälineet

Study materials. Teaching aids

38.221

Tietotekniikan käyttö opetuksessa

Use of information technology in teaching

38.29

Eri alojen opetusoppi

Didactics in different fields

38.3

Opiskelutekniikka

Study techniques

38.4

Yliopistot. Korkeakoulut

Universities. Institutions of higher education

38.5

Koululaitos

Educational service

38.51

Esiopetus

Preschool education

38.52

Peruskoulut

Comprehensive schools

38.54

Keskiasteen koulutus. Toisen asteen koulutus

Intermediate grade education. Secondary education

38.55

Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut

Special education. Special pedagogy. Special schools

38.58

Erikois- ja kokeilukoulut

Special and experimental schools

38.6

Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö

Adult training. Liberal adult education

38.7

Nuorisotyö. Lapsityö

Youth work. Child work

38.8

Ammatinvalinta

Vocational guidance

39

MAANPUOLUSTUS

NATIONAL DEFENCE

4

MAANTIEDE. MATKAT. KANSATIEDE

GEOGRAPHY. TRAVEL. ETHNOLOGY

40

MAANTIEDE

GEOGRAPHY

40.7

Matkailu. Turismi

Travel. Tourism

42

SUOMI

FINLAND

42.42

Päijät-Häme

Päijät-Häme

47.1

Venäjä

Russia

48.1

Aasia

Asia

49

KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA

ETHNOLOGY. CULTURAL ANTHROPOLOGY

49.1

Euroopan kansojen kansatiede

European ethnology

49.2

Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede

Finnish and Finno-Ugric ethnology

49.5

Muiden kansojen kansatiede

Non-European ethnology

5

LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE 

NATURAL SCIENCES. MATHEMATICS. MEDICINE

50

LUONNONTIETEET

NATURAL SCIENCES

50.1

Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu

Environmental protection. Nature conservation

50.11

Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet

Endangered species. Natural reserves

50.12

Ilmansuojelu

Air protection

50.13

Vesiensuojelu

Water protection

50.14

Maaperänsuojelu

Soil protection

51

MATEMATIIKKA

MATHEMATICS

51.1

Lukuteoria. Aritmetiikka. Algebra

Theory of numbers. Arithmetic. Algebra

51.2

Geometria

Geometry

51.3

Analyysi

Analysis

51.4

Todennäköisyyslaskenta

Probability calculus

51.5

Erityiset laskentamenetelmät

Special calculation methods

52

TÄHTITIEDE. GEODESIA

ASTRONOMY. GEODESY

53

FYSIIKKA

PHYSICS

53.3

Mekaniikka

Mechanics

53.5

Lämpöoppi

Thermology

53.6

Valo-oppi. Säteilyoppi

Optics. Radiology

54

KEMIA

CHEMISTRY

54.3

Orgaaninen kemia. Muovien kemia

Organic chemistry. Chemistry of plastics

54.4

Analyyttinen kemia

Analytical chemistry

55

FYYSINEN MAANTIEDE. GEOLOGIA

PHYSICAL GEOGRAPHY. GEOLOGY

55.2

Geologia. Geomorfologia

Geology. Geomorphology

55.3

Mineralogia. Petrologia. Kristallografia

Mineralogy. Petrology. Crystallography

55.6

Hydrologia

Hydrology

56

BIOLOGIA

BIOLOGY

56.2

Biokemia. Biofysiikka. Molekyylibiologia

Biochemistry. Biophysics. Molecular biology

56.3

Yleinen mikrobiologia

General microbiology

56.4

Perinnöllisyystiede

Genetics

56.8

Luonto-oppaat

Nature handbooks

56.9

Ekologia. Eliömaantiede

Ecology. Biogeography

57

KASVITIEDE

BOTANY

58

ELÄINTIEDE

ZOOLOGY

59

LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO

MEDICINE. HEALTH CARE

59.1

Lääketieteellinen biologia

Medical biology

59.11

Ihmisen anatomia

Human anatomy

59.12

Ihmisen fysiologia

Human physiology

59.13

Lääketieteellinen mikrobiologia. Immunologia

Medical microbiology. Immunology

59.2

Yleinen terveydenhoito

General health care

59.21

Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta

Nursing science. Nursing work. Nursing staff

59.22

Hoitolaitokset

Care institutions

59.23

Tapaturmantorjunta. Ensiapu

Prevention of accidents. First aid

59.24

Sosiaalilääketiede. Ympäristölääketiede

Social medicine. Environmental medicine

59.241

Työterveyshuolto. Opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitajan työ

Occupational health. Student health. The work of a school nurse

59.28

Urheilulääketiede

Sports medicine

59.3

Henkilökohtainen terveydenhoito

Personal health care

59.33

Rentoutus. Uni. Unettomuus

Relaxation. Sleep. Insomnia

59.34

Ravinto-oppi. Ruokavaliot

Nutrition. Diets

59.35

Seksologia

Sexology

59.4

Hoitomenetelmät

Methods of treatment

59.41

Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot

Physiotherapy. Physiological treatments

59.42

Sairaiden ja vammaisten apuvälineet

Aids and equipment for sick and disabled persons

59.43

Lääkehoito. Lääkeaineoppi

Pharmacotherapy. Pharmacology

59.48

Kirurgia. Leikkaushoito

Surgery. Surgical treatment

59.49

Saattohoito

Terminal care

59.5

Elimet. Taudit

Organs. Diseases

59.51

Tartuntataudit

Infectious diseases

59.52

Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit

The sceleto-muscular system. Skeleto-muscular diseases

59.532

Hengityselimet. Hengityselinten taudit

Respiratory organs. Respiratory diseases

59.533

Sisäeritysrauhaset. Aineenvaihduntataudit

Endocrinal glands. Metabolic diseases

59.534

Veri. Veritaudit. Verenkiertoelimet

Blood. Blood diseases. The circulatory system. Diseases of the circulatory system.

59.535

Ruoansulatuselimet. Ruoansulatuselinten taudit

The digestive system. Diseases of the digestive system

59.536

Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit

Urinary organs. Diseases of the urinary system

59.54

Syöpätaudit

Cancerous diseases

59.55

Hermosto. Neurologia

Nervous system. Neurology

59.56

Psykiatria

Psychiatry

59.561

Psyykkiset sairaudet

Mental health disorders

59.5612

Syömishäiriöt

Eating disorders

59.562

Psykoterapia. Mielenterveystyö

Psychotherapy. Mental health care

59.5623

Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat

Family, group and relational therapy

59.5624

Luovuus- ja toimintaterapiat

Creativity and activity therapy

59.563

Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt

Mental health. Emotional disorders

59.564

Kriisipsykologia. Katastrofipsykologia. Surutyö

Crisis psychology. Disaster psychology. Grief work

59.565

Itsemurhat ja niiden ehkäisy

Suicides and their prevention

59.567

Päihteiden ja piristeiden käyttö

Use of intoxicants and stimulants

59.57

Gynekologia

Gynaecology

59.571

Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys

Pregnancy. Foetal development. Delivery

59.58

Allergiset taudit. Iho. Ihotaudit

Allergies. Skin. Skin diseases

58.59

Aistinelimet. Silmätaudit. Kurkku-, nenä- ja korvataudit

Sensory organs. Eye diseases. Ear, nose and throat diseases

59.6

Lasten terveydenhoito. Lastentaudit

Children's health care. Children's diseases

59.8

Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit

Health care for the elderly. Geriatric diseases

59.9

Hammaslääketiede  

Odontology

6

TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS KOTITALOUS. LIIKETALOUS. LIIKENNE

TECHNOLOGY. INDUSTRY. HANDICRAFT. AGRICULTURE AND FORESTRY. DOMESTIC SCIENCE. BUSINESS ECONOMY. TRAFFIC

60

SOVELLETUT TIETEET

APPLIED SCIENCES

60.2

Aineoppi. Aineenkoetus. Tekninen mekaniikka

Materials engineering. Material testing. Technical mechanics

60.3

Standardit. Normit. Mittayksiköt

Standards. Norms. Units of measurement

60.4

Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit

Innovations. Inventions. Patents

60.8

Energia

Energy

60.82

Orgaaniset ja fossiiliset polttoaineet

Organic and fossil fuels

61

ATK. TIETOTEKNIIKKA. TIETOLIIKENNE. VIESTINTÄTEKNIIKKA

AUTOMATIC DATA PROCESSING. INFORMATION TECHNOLOGY. TELECOMMUNICATIONS. COMMUNICATIONS ENGINEERING

61.2

Systeemityö. Tiedonhallinta

Systems development. Information management

61.3

Ohjelmointi. Ohjelmointikielet

Programming. Programming languages

61.4

Tietokoneet

Computers

61.6

Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio

Control and systems engineering. Industrial automation

61.7

Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia

Telecommunications. Communications engineering. Multimedia

61.72

Internet. Intranet. Ekstranet

Internet. Intranet. Extranet

61.721

Verkkoyhteisöt. Sähköposti. Verkkojuttelu  

Virtual communities. E-mail. Chat

61.722

Verkkojulkaiseminen

Webpublishing

61.73

Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne

Mobile services. Telephone traffic

61.74

Audiovisuaalinen tekniikka

Audiovisual technology

62

METALLITEOLLISUUS. KONETEKNIIKKA. LIIKENNEVÄLINEET SÄHKÖTEKNIIKKA

METAL INDUSTRY. MACHINE TECHNOLOGY. VEHICLES. ELECTRICAL ENGINEERING

62.1

Mekaaninen teknologia. Metallin työstö

Mechanical technology. Metalworking

62.2

Konetekniikka. Voitelutekniikka

Machine technology Lubrication technology

62.4

Nosto- ja kuljetuslaitteet. Hydrauliikka

Lifting and transport equipment. Hydraulics

62.511

Autot

Cars

62.512

Moottoripyörät. Mopedit. Moottorikelkat. Mönkijät

Motorcycles. Mopeds. Snowmobiles. All-terrain vehicles

62.53

Polkupyörät

Bicycles

62.544

Veneet

Boats

62.6

Sähkötekniikka

Electrical engineering

62.62

Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto

Conversion, transformation, distribution and transmission of electrical energy

62.67

Elektroniikka

Electronics

63.12

Metallurgia

Metallurgy

63.3

Keraaminen teollisuus. Lasiteollisuus. Sementtiteollisuus

Ceramics industry. Glass industry. Cement industry

63.5

Kemianteollisuus

Chemical industry

63.7

Muovi- ja kumiteollisuus

Plastics and rubber industry

64.1

Puunjalostusteollisuus

Wood processing industry

64.11

Puuteollisuus

Industrial manufacture of wood and wood products

64.12

Huonekaluteollisuus

Industrial manufacture of furniture

64.13

Paperi- ja selluloosateollisuus

Paper and pulp industry

64.3

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

Textile and clothing industry

64.4

Nahka- ja jalkineteollisuus

Leather and shoe industry

64.57

Kelloteollisuus

Watch and clock industry

65

KÄSITYÖ. KOTITEOLLISUUS

HANDICRAFT. DOMESTIC INDUSTRY

65.1

Puutyö

Woodwork

65.11

Huonekalujen rakentaminen

Manufacture of furniture

65.2

Metallityö

Metalwork

65.3

Nahkatyö

Leatherwork

65.4

Tekstiilityö

Textile work

65.41

Kudonta

Weaving

65.42

Ompelu

Sewing

65.421

Koruompelu. Kirjonta

Embroidery. Decorative needlework

65.43

Neulonta

Knitting

65.433

Virkkaus. Nypläys

Crocheting. Lace-making

65.44

Kankaanpainanta

Cloth printing

65.45

Kehrääminen. Karstaus. Värjäys

Spinning. Carding. Dyeing

65.5

Paperi- ja pahvityöt

Paper and cardboard work

65.6

Muovailu. Keramiikkatyöt

Modelling. Ceramics work

65.7

Lasimaalaus. Posliinimaalaus

Glass painting. Porcelain painting

65.8

Leikkikalut

Toys

66

RAKENNUSTEKNIIKKA

CONSTRUCTION ENGINEERING

66.1

Rakennusstatiikka. Rakennussuunnittelu

Structural mechanics. Constructional planning

66.2

Geotekniikka. Maatyöt

Geotechnics. Earth-moving

66.3

Talonrakennus

House building

66.33

Rakennusaineet. Rakennustyöt

Building materials. Construction works

66.34

LVI-työt. Sähkötyöt

HVAC and plumbing. Electrical installation

66.341

Lämmitys

Heating

66.35

Rakennusten erillistilat

Outhouses and annexes

66.4

Rakennuksen kunnossapito

Building maintenance

66.6

Tienrakennus

Road building

66.7

Vesirakennus

Hydraulic engineering

66.93

Vesi- ja jätevesihuolto

Water and waste water services

66.94

Jätehuolto. Kierrätys

Waste disposal. Recycling

67

MAA- JA METSÄTALOUS. ELINTARVIKETEOLLISUUS. BIOTEKNIIKKA

AGRICULTURE AND FORESTRY. FOOD INDUSTRY. BIOTECHNOLOGY

67.3

Maanviljely. Puutarhanhoito. Hyötykasvit

Agriculture. Gardening. Economic plants

67.4

Kotieläintalous. Kotieläinten hoito

Domestic animal farming. Animal husbandry

67.5

Metsätalous

Forestry

67.58

Metsien monikäyttö

Multiple-use forestry

67.6

Metsästys. Kalastus

Hunting. Fishing

67.7

Elintarviketeollisuus

Food Industry

67.8

Biotekniikka

Biotechnology

68.4

Sisustusoppaat

Interior decoration handbooks

68.8

Hotelli- ja ravintolatalous. Suurkeittiöt. Ateriapalvelut

Hotel and restaurant business. Institutional kitchens. Catering

69

LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE

BUSINESS ECONOMY. MARKETING. TRADE. TRAFFIC

69.1

Liiketalouden hallinto

Business administration

69.11

Johtamisen tekniikka ja menetelmät

Leadership techniques and methods

69.12

Tuotannon organisointi ja suunnittelu

Organisation and planning of production

69.13

Henkilöstöpolitiikka

Personnel policy

69.15

Työntutkimukset. Työanalyysi. Työn suunnittelu

Work-studies. Work analysis. Planning of work

69.16

Toimistotyö. Toimistotekniikka

Office work. Office techniques

69.2

Liiketaloudellinen laskentatoimi

Business accounting

69.21

Liiketaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus

Business bookkeeping and auditing

69.3

Markkinointi. Kauppa

Marketing. Trade

69.32

Tavaraoppi

Goods and commodities

69.33

Materiaalitoiminnot

Materials management

69.34

Asiakaspalvelu. Myyntityö

Customer service. Salesmanship

69.35

Mainonta

Advertising

69.6

Liikenne

Traffic

7

TAITEET. LIIKUNTA

ARTS. SPORTS

70

TAIDE. TAIDEHISTORIA

ART. ART HISTORY

70.01

Taiteen estetiikka

Aesthetics of art

70.03

Taiteen hakuteokset. Taiteilijamatrikkelit

Art reference books. Artists' registers

70.062

Taidemuseot. Taidekokoelmat

Art museums. Art collections

70.063

Taidenäyttelyt

Art exhibitions

70.1

Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka

Art psychology. Art sociology. Art policy

70.2

Taidekauppa

Art trade

70.3

Kansantaide. Alkuperäiskansojen taide

Folk art. Art of indigenous peoples

70.9

Yleinen taidehistoria

General art history

71

UUDET TAIDEMUODOT

NEW ART FORMS

71.3

Tilataide. Ympäristötaide

Installation art. Environmental art

71.5

Tatuointi. Kehotaide

Tattooing. Body-art

71.7

Performanssitaide. Esitystaide

Performance art

71.8

Katutaide. Graffititaide

Street art. Graffiti art

72

ARKKITEHTUURI

ARCHITECTURE

72.2

Rakennukset. Rakennustyypit

Buildings. Types of buildings

72.22

Asuinrakennukset

Residential buildings

72.24

Kirkot ja muut uskonnolliset rakennukset

Churches and other religious buildings

72.26

Linnat. Linnoitukset. Palatsit. Kartanot

Castles. Forts. Palaces. Manors

72.29

Kulttuurirakennukset

Cultural buildings

72.9

Arkkitehtuurin historia

Architectural history

73

KUVANVEISTOTAIDE

SCULPTURE

73.1

Kuvanveiston materiaalit ja tekniikka

Sculpture materials and technique

73.9

Kuvanveistotaiteen historia

History of sculpture

74

MAALAUSTAIDE. PIIRUSTUSTAIDE

PAINTING. DRAWING

74.1

Piirustustaide

Drawing

74.11

Piirustuksen tekniikka

Drawing technique

74.12

Tekstaus. Kalligrafia

Lettering. Calligraphy

74.17

Pilapiirrokset. Karikatyyrit

Cartoons. Caricatures

74.2

Maalaustaide

Painting

74.21

Maalaustaiteen materiaalit ja tekniikka

Painting materials and technique

74.3

Aiheet piirustus- ja maalaustaiteessa

Motifs in drawing and painting

74.9

Piirustus- ja maalaustaiteen historia

History of drawing and painting

75

GRAFIIKKA. VALOKUVAUS

GRAPHIC ART. PHOTOGRAPHY

75.1

Grafiikka

Graphic art

75.11

Grafiikan materiaalit ja tekniikka

Graphical materials and techniques

75.12

Kuvitustaide

Art of illustration

75.13

Käyttögrafiikka

Commercial graphics

75.19

Grafiikan historia

History of graphic art

75.7

Valokuvaus. Valokuvataide

Photography. Photographic art

75.71

Aiheet valokuvataiteessa

Motifs in photographic art

75.72

Valokuvauksen tekniikka. Valokuvausoppaat

Photography technique. Photography handbooks

75.79

Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia  

History of photography and photographic art

76

MUOTOILU. TAIDETEOLLISUUS. TAIDEKÄSITYÖ

DESIGN. INDUSTRIAL ART. ART HANDICRAFT

76.1

Sisustusarkkitehtuuri. Huonekalutaide

Interior decoration. Furniture

76.2

Tekstiilitaide

Textile art

76.3

Lasitaide. Keramiikkataide

Glass art Ceramic art

76.4

Taidetaonta. Korutaide

Smithery. Art jewellery

76.5

Koristetaide. Ornamentiikka

Decorative art. Ornamentation

76.8

Antiikkiesineiden keräily

Collecting antiquities

76.9

Taideteollisuuden ja taidekäsityön historia  

History of industrial art and art handicraf

77

NÄYTTÄMÖTAIDE. ELOKUVATAIDE

DRAMATIC ART CINEMATIC ART

77.1

Teatteritaide

Theatre

77.11

Teatterityö

Theatrical work

77.111

Teatteritekniikka

Theatre technique

77.15

Teatterimuodot

Theatre forms

77.19

Teatteri- ja näyttämötaiteen historia

History of theatre and dramatic art

77.2

Ilmaisutaito. Puhetaito. Lausuntataide

Art of expression. Rhetoric. Elocution

77.4

Elokuva. Elokuvataide

Cinema. Cinematic art

77.41

Elokuvatekniikka

Cinematic technique

77.411

Video- ja kaitafilmauksen tekniikka

Video and film recording technique

77.43

Elokuvan lajit. Televisiosarjojen lajit

Film genres. Genres of TV serials

77.433

Animaatioelokuva

Animation film

77.49

Elokuvan historia. Televisio-ohjelmien historia

History of cinema. History of TV programmes

78

MUSIIKKI

MUSIC

79

LIIKUNTA. URHEILU. LEIKIT. HUVIT

EXERCISE. SPORTS. PLAYS. PASTIMES

79.1

Liikunta. Urheilu

Exercise. Sports

79.11

Yleisurheilu

Athletics

79.12

Talviurheilu

Winter sports

79.13

Uinti. Sukellus. Lainelautailu

Swimming. Diving. Surfing

79.18

Voimailu. Kehonrakennus. Fitness-urheilu

Power sports. Self-defence.

79.2

Voimistelu

Gymnastics

79.3

Palloilu

Ball games

79.4

Retkeily. Ulkoilu

Hiking. Outdoor recreation

79.6

Kuntoliikunta. Kuntourheilu

Physical exercise.

79.8

Pelit. Leikit. Keräily

Games. Plays. Collecting

79.81

Pelit

Games

79.84

Leikit

Plays

8

KAUNOKIRJALLISUUS. KIRJALLISUUSTIEDE. KIELITIEDE

FICTION AND POETRY LITERARY STUDIES. LINGUISTICS

81

KANSANRUNOUS

FOLKLORE

84.2

Suomenkielinen kertomakirjallisuus

Narrative literature in Finnish

84.5

Englanninkielinen kertomakirjallisuus

Narrative literature in English

85.1

Sadut

Fairy tales

85.2

Kuvakirjat

Picture books

85.3

Sarjakuvat

Comics

86

KIRJALLISUUSTIEDE

LITERARY STUDIES

86.01

Kirjallisuuden estetiikka. Runousoppi

Aesthetics of literature. Poetics

86.03

Kirjallisuustieteen hakuteokset. Kirjailijamatrikkelit

Reference works of literature.

86.07

Kaunokirjallisuuden kirjoittaminen ja kääntäminen

Writing and translating fiction

86.1

Yleinen kirjallisuudenhistoria

General history of literature

86.13

Sarjakuvien historia ja tutkimus

History of and research in comics

86.14

Kansanrunouden historia ja tutkimus

History of and research in folklore

86.18

Tietokirjallisuuden historia ja tutkimus

History of and research in non-fiction

86.2

Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus

History of and research in Finnish and Finno-Ugric literature

87

KIELITIEDE

LINGUISTICS

87.01

Kielifilosofia

Philosophy of language

88

SUOMALAIS-UGRILAISET KIELET

FINNO-UGRIC LANGUAGES

88.2

Suomen kieli

Finnish

88.23

Suomen kielen kielioppi, muoto-oppi ja sanaoppi

Finnish grammar, morphology and lexicology

88.3

Viron kieli

Estonian

88.5

Muut suomalais-ugrilaiset kielet

Other Finno-Ugric languages

89

INDOEUROOPPALAISET KIELET. MUUT KIELET

INDO-EUROPEAN LANGUAGES. OTHER LANGUAGES

89.31

Ruotsin kieli

Swedish

89.32

Norjan kieli

Norwegian

89.33

Tanskan kieli

Danish

89.34

Islannin kieli

Icelandic

89.41

Saksan kieli

German

89.5

Englannin kieli

English

89.61

Ranskan kieli

French

89.62

Italian kieli

Italian

89.63

Espanjan kieli

Spanish

89.71

Venäjän kieli

Russian

89.8

Muut indoeurooppalaiset kielet

Other Indo-European languages

89.9

Muut kielet

Other languages

9

HISTORIA

HISTORY

90

HISTORIANTUTKIMUS. YLEINEN KULTTUURIHISTORIA YLEINEN SOTAHISTORIA. YLEINEN ARKEOLOGIA

HISTORICAL RESEARCH. GENERAL CULTURAL HISTORY. GENERAL MILITARY HISTORY. GENERAL ARCHAEOLOGY

90.1

Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia

Philosophy of history. Cultural philosophy

90.2

Yleinen kulttuurihistoria

General cultural history

90.21

Muoti ja muodin historia

Fashion and history of fashion

91

MAAILMANHISTORIA. EUROOPAN HISTORIA

WORLD HISTORY EUROPEAN HISTORY

92

SUOMEN HISTORIA

HISTORY OF FINLAND

99

HENKILÖ- JA SUKUHISTORIA

PERSONAL AND FAMILY HISTORY