Skip to Main Content

Avoin tiede ja TKI: Vastuullinen ja eettinen TKI-toiminta

Vastuullinen tiede

Vastuullinen tiede edistää luotettavaa ja yhteisesti hyväksyttyä tapaa tuottaa, julkaista ja arvioida tutkittua tietoa. Se tukee tieteen avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa.

Vastuullinen tiede on käsitteenä melko uusi: se kokoaa yhteen tutkimusetiikan, tiedeviestinnän, tieteen avoimuuden ja arvioinnin teemat ja sen, miten nämä eri teemat toimivat rinnakkain saman päämäärän eteen. Vastuullisen tieteen teemat muodostavat yhdessä raamit hyvälle tieteentekemiselle ja TKI-toiminnalle.

Avoimuuden periaatteita noudattava TKI-toiminta on myös vastuullista TKI-toimintaa: luotettavaa, eettistä, toistettavaa ja läpinäkyvää. Avoimuuden lisäksi on kuitenkin huomioitava myös hyvä tieteellinen käytäntö kaikissa TKI-toiminnan vaiheissa.

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa laatinut tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. Tämän ns. HTK-ohjeen tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä (responsible conduct of research) ja samalla varmistaa, että loukkausepäilyt voidaan käsitellä asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti.

LAB-ammattikorkeakoulu on sitoutunut hyvään tieteelliseen käytäntöön ja sen loukkausepäilyjen käsittelemiseen. HTK koskee varsinaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi myös muuta korkeakoulussa tapahtuvaa toimintaa, kuten opetus- ja ohjaustyötä, opetusmateriaaleja, kirjallisesti ja suullisesti annettuja lausuntoja, arviointeja, ansio- ja julkaisuluetteloita sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tilanteita niin painetuissa kuin sähköisissäkin julkaisukanavissa, myös sosiaalisessa mediassa.

HTK pähkinänkuoressa

  • Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa.
  • Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa toteutetaan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa.
  • Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan.
  • Tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla.
  • Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi on tehty.
  • Tutkimushankkeessa tai tutkimusryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen aloittamista tai tutkijoiden rekrytointia kaikkien osapuolten - niin työnantajan, vastuullisen tutkijan (principal investigator) kuin ryhmän jäsenten - oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymykset kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla. Tutkimuksen edetessä sopimuksia voidaan tarkentaa.
  • Rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan asianosaisille ja tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa.
  • Tutkijat pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän olevan esteellisiä.
  • Tutkimusorganisaatioissa noudatetaan hyvää henkilöstö- ja taloushallintoa sekä otetaan huomioon tietosuojaa koskevat kysymykset.

Lähde: TENK: Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimusetiikan tukihenkilöt LAB ammattikorkeakoulussa

Tutkimuseettinen tukihenkilö tarjoaa neuvoja ja apua erilaisten tutkimuseettisen kysymysten ratkaisemisessa sekä edistää hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK). Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jos on joutunut itse epäilyn kohteeksi. Tukihenkilön kanssa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

Jos organisaatiossa tulee ilmi hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäily, tukihenkilö neuvoo oman organisaation osapuolia esimerkiksi HTK-prosessin kulkuun ja HTK-ilmoituksen tekemiseen liittyvissä seikoissa. Tukihenkilö on puolueeton neuvonantaja, joka ei ratkaise sitä, onko loukkausta tapahtunut tai osallistu tapauksen selvittämiseen. 

Johanna Kiviluoto
tietoasiantuntija, LUT-tiedekirjasto
Yhteystiedot >

Riikka Sinisalo
tietoasiantuntija, LUT-tiedekirjasto
Yhteystiedot >

Lue lisää TENKin laatimista suosituksista tukihenkilötoiminnalle >

Vinkkejä tutkimuksen tekijälle

Tiedevilppi

Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkaukset jaotellaan vilppiin ja piittaamattomuuteen.

Sen lisäksi, että piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja vilppi tieteellisessä toiminnassa ovat hyvän tieteellisen käytännön vastaisia, ne voivat olla myös lainvastaisia tekoja.

Aidot tieteelliset tulkinta- ja arviointierimielisyydet sitä vastoin ovat osa tieteellistä keskustelua eivätkä loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä.

Vilppi

Vilppi tieteellisessä toiminnassa merkitsee tiedeyhteisön ja usein myös päätöksentekijöiden harhauttamista. Se on väärien tietojen tai tulosten esittämistä tiedeyhteisölle tai niiden levittämistä. Vilppi jaetaan neljään alakategoriaan: sepittämiseen, havaintojen vääristelyyn, plagiointiin ja anastamiseen.

Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä

Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä ilmenee törkeinä laiminlyönteinä (gross negligence) ja holtittomuutena tutkimustyön eri vaiheissa. Sellaisia ovat mm. muiden tutkijoiden osuuden vähättely tai mainitsematta jättäminen julkaisussa, puutteellinen viittaaminen, huolimaton raportointi ja itsensä plagiointi.

Lue lisää: HTK-loukkaukset

HTK-prosessi

Epäilyt piittaamattomuudesta ja vilpistä käsitellään hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen käsittelyprosessissa eli HTK-prosessissa. Epäilyt hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista tutkitaan siinä tutkimusorganisaatiossa, jossa epäilty loukkaus on tapahtunut.

 

Tutkimusetiikan eurooppalaiset käytännöt ja ohjeistus

EU -hankkeiden hyvää tieteellistä käytäntöä ohjataan omalla tutkimusetiikan ohjeistuksellaan.