Skip to Main Content

Avoin tiede ja TKI: Avoin TKI LABissa

Julkaisutoiminnan avoimuus

LAB on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin myös omassa julkaisutoiminnassaan. LABin julkaisusarja on kaikkien luettavissa Theseuksessa, ja LAB Open -julkaisuportaalin verkkolehdet LAB Pro ja LAB RDI Journal toimivat nekin open access -periaatteella.

LABin julkaisutoiminnan tavoitteena on, että vuonna 2022 kaikista julkaisuista avoimia on 98%.

Rinnakkaisjulkaiseminen on eri asia kuin julkaiseminen Open Access -lehdissä. Mikäli artikkeli ei ole muuten avoimesti saatavilla, tallennetaan siitä kopio Theseukseen, josta se on vapaasti kenen tahansa luettavissa. Rinnakkaisjulkaisuvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisiä, julkaisutyypin A ja B julkaisuja.

Lisää julkaisutoiminnasta ja sen kehittämisestä  voit lukea Julkaisijan oppaasta.

LUT-tiedekirjasto auttaa kaikessa julkaisemiseen liittyvässä, tavoitat meidät osoitteesta julkaisut@lab.fi.

Avoimuus LUT-korkeakouluissa

LUT-korkeakoulujen avoimen tieteen ja tutkimuksen politiikka

Euroopan unioni, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä keskeiset rahoittajat edellyttävät julkisin varoin rahoitettujen tutkimusten tulosten avoimuutta. LUT-korkeakoulut (LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu) ovat sitoutuneet avoimuuden periaatteisiin omassa tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoiminnassaan. Avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä TKI-toiminnan vastuut ja toiminnot on suunniteltu ja resursoitu asianmukaisesti. LUT-korkeakoulut tekevät soveltuvin osin yhteistyötä avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä TKI-toiminnan edistämisessä.

LUT-korkeakouluissa noudatetaan sekä hyvää tieteellistä käytäntöä että avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita. LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat allekirjoituksillaan sitoutuneet kansalliseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020-2025. Tutkimusmenetelmien, aineistojen ja tulosten tulisi olla mahdollisimman helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. LUT-korkeakoulujen luottamukselliset yhteistyösuhteet yritysten kanssa tulee kuitenkin huomioida kaikessa toiminnassa, myös avoimuutta suunniteltaessa.

Luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan lainsäädännön, hyvän tieteellisen käytännön sekä korkeakoulujen ohjeiden, määräysten ja laadittujen sopimusten mukaisesti.

Hyvä tutkimusaineistojen hallinta tulee varmistaa tutkimusprosessin alusta lähtien ja aineisto tulee tehdä käyttökelpoiseksi ja löydettäväksi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) -periaatteiden mukaisesti. LUT-korkeakoulut suosittelevat kaikissa tutkimushankkeissa aineistonhallintasuunnitelman laatimista ja aineistojen kuvailutiedoista (metatiedoista) huolehtimista.

LUT-korkeakoulut tarjoavat yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa tutkimusdatainfrastruktuurin, joka käsittää aineistojen hallintaa, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevia työvälineitä ja palveluita.

Aineistojen avaamisessa suositellaan käytettävän esimerkiksi Creative Commons -lisenssejä, joilla voidaan määrittää jatkokäytön avoimuutta.

Tutkimus- ja hanketoiminnan tulokset julkaistaan sellaisella areenalla, joka on korkeakoulujen edun ja tutkimuksen tekijöiden meritoitumisen kannalta paras. Julkaisukanavan valinnassa tulee mahdollisuuksien mukaan suosia lähtökohtaisesti avoimia julkaisuja.

LUT-korkeakoulut suosittavat vahvasti julkaisujen rinnakkaistallentamista esimerkiksi LUTPub- tai Theseus -julkaisuarkistoihin kustantajien antamien lupien mukaisesti siten, että julkaisut ovat tietoverkossa avoimesti saatavilla heti kun mahdollista.

Korkeakoulut kouluttavat henkilökuntaansa ja opiskelijoita avoimen tieteen ja avoimen TKl-toiminnan periaatteisiin ja toimintatapoihin. Avoimen tieteen ja TKl-toiminnan ohjeistusta ylläpidetään organisaatioiden verkkosivuilla. Neuvontapalvelut organisoidaan helposti saavutettaviksi.

Aineistojen avoimuus

Tutkimusaineistojen avaaminen ja avoimet tutkimusmenetelmät ovat yksi avoimen TKI -toiminnan näkyvimpiä muotoja avoimen julkaisemisen lisäksi.

Hankkeille tulee jo suunnitteluvaiheessa tehdä aineistonhallintasuunnitelma. LABissa aineistonhallintasuunnitelmalle löytyy pohja Reposta. Lisäksi käytettävissä on  DMPTuuli -aineistonhallintatyökalu.

Jotta aineistoja voidaan jatkohöydyntää, on niiden olemassaolosta tiedettävä. Tämän vuoksi hankkeiden aineistot kuvaillaan Repossa: mitä aineistoa on kerätty, kuka siitä vastaa ja missä se sijaitsee. Nämä metadatatiedot voidaan näyttää myös hankkeen kotisivulla, jossa ne näkyvät mm. rahoittajille.

LABin hankkeissa tutkimusaineistojen avoimeksi tallennuspaikaksi suositellaan  IDA-palvelua. Käytettävissä on myös LABdata -verkkolevyasema.

Aineiston avaamisessa jatkokäyttöön suositellaan Creative Commons -lisenssiä, jolloin tutkija voi määrittää datan jatkokäytön avoimuutta.

Lue lisää aineistonhallinnasta Tutkimusaineistojen hallinta LUT-korkeakouluissa -oppaasta.

LUT-tiedekirjasto tarjoaa tukea aineistohallinnan suunnitelman laadintaan ja datan hallintaan sekä kuvailuun sen määritetyn elinkaaren ajan. Tukipalvelut tavoitat parhaiten sähköpostitse openscience@lut.fi.