Skip to Main Content

LAB - Tiedonhankinnan työkalupakki

Miten tiedonhakuun kannattaa ryhtyä ja mitä vaiheita siihen kuuluu? Työkalupakki auttaa vaihe vaiheelta eteenpäin.

Tiedon arviointi

Kun arvioit löytämääsi tietoa, kiinnitä huomiota näihin:

K - kirjoittaja, kuka on tiedon tuottanut, onko hänellä alan koulutusta ja työkokemusta?

A - ajankohtaisuus, onko tieto ajan tasalla?

T - tarkoitus, onko tarkoituksena välittää tietoa, vaikuttaa mielipiteisiin vai mainostaa?

S - sponsorointi, kuka rahoittaa tiedon tuottamista?

E - evidenssi, mihin tieto perustuu, onko lähteet merkitty?

Lähde: Fimea. 2022. Miten arvioida lääketiedon luotettavuutta? Viitattu 5.5.2022. Saatavissa https://www.fimea.fi/vaestolle/laaketiedon_luotettavuus/miten-arvioida-laaketiedon-luotettavuutta-

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi on käytäntö, jossa lehteen julkaistavaksi tarjottavat artikkelit lähetetään saman alan asiantuntijoiden arvioitavaksi ennen julkaisupäätöksen tekemistä. Vertaisarvioinnin tarkoituksena on artikkelin tieteellisen tason puolueeton asiantuntija-arviointi, jossa kiinnitetään erityisesti huomiota tutkimuksen uutuusarvoon, kysymyksen asetteluun ja johtopäätöksiin sekä käytettyihin menetelmiin ja kirjallisuuteen. Lisäksi pyritään siihen, että kirjoittaja osaa palautteen perusteella parantaa tutkimustaan ja tuoda artikkelissaan selkeästi esiin tärkeimmät löydöksensä. Vertaisarvioinnin perusteella artikkeliin voidaan ehdottaa korjauksia tai jopa vaatia lisäaineistoa. Niinpä vertaisarvioinnin läpikäynyt, julkaisupäätöksen saanut artikkeli on erinomainen uuden tutkimustiedon lähde ja myös sopiva lähde korkeakouluopinnoissa käytettäväksi. 

Vertaisarvioinnista käytetään useimmin englanninkielistä ilmaisua peer review. Vertaisarviointi on myös haun rajausmahdollisuutena käytössä LAB Primossa ja monessa artikkelitietokannassa. Kun etsit tietoa lehden vertaisarviointikäytänteistä, kannattaa tutustua lehden kotisivuihin ja erityisesti osioihin, joissa on ohjeita kirjoittajille. Niissä yleensä avataan myös julkaisuprosessia, jollei vertaisarviointia ole mainittu jo lehden esittelytekstissä.

Primossa ja useissa tietokannoissa on mahdollista rajata haku vertaisarvioituihin lehtiin.

Kotimaiset vertaisarvioidut tiedonlähteet tunnistat vertaisarviointitunnuksesta.