Skip to Main Content

LAB Informaatiolukutaidon perusteet

Tiedonhakuprosessin kulku

Haku alkaa aina käytettävien hakusanojen valinnalla. Hakusanat kuvaavat tietoa, jota haluat löytää. Sanojen valinnassa haasteena on, että samaa asiaa voidaan kuvata hyvin eri sanoin ja usein asiantuntija ja maallikko puhuvat samasta asiasta eri termein. Haun alussa oikeat sanat voivat olla hukassa, mutta eri termejä kokeilemalla huomaat kyllä mitkä sanat tuovat parhaan tuloksen. 

Vinkki! Kirjoita käyttämäsi hakusanat muistiin, jotta voit tarvittaessa tarkistaa millä sanoilla olet jo hakenut tai toistaa saman haun eri tietokannassa.

Jos hakutuloksia tulee liikaa, tarkenna hakuasi lisäämällä hakuun sanoja (esim. autoilu AND ympäristövaikutukset) tai käyttämällä yksityiskohtaisempia käsitteitä (esim. autot -> sähköautot). Jos taas tuloksia tulee liian vähän, vähennä käytettävien hakusanojen määrää tai käytä yleisempiä käsitteitä. Lue lisää hakusanojen yhdistämisestä >

Tiedonhakuprosessi vie aikaa ja vaatii sitkeyttä. Harjoittelun myötä myös korkeakouluopintojen edellyttämät tiedonhakutaidot kehittyvät. 

Kirjaston henkilöstö auttaa mielellään kaikissa tiedonhankintaan liittyvissä kysymyksissä!

Tutkimuksen aiheesta hakusanoiksi

Tutkimusaiheen (esim. opiskelijoiden psyykkinen hyvinvointi) valinnan jälkeen määrittele tutkimuskysymys tai -kysymykset, joihin etsit työssäsi vastauksia. Tutkimuskysymys voi olla vaikkapa "Miten korkeakoulujen terveyspalvelut edistävät opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia?"

Työn otsikko tai tutkimuskysymykset eivät sellaisenaan toimi hakuna, mutta niistä voi löytää haun kannalta keskeiset aihekokonaisuudet.

Seuraavat kysymykset auttavat tiedonhaun suunnittelussa ja hakusanojen löytämisessä: 

  • mikä aiheessa on keskeistä?
  • mistä näkökulmasta aihetta lähestytään?
  • mihin laajempaan kokonaisuuteen aihe liittyy? 
  • mitä tiedän aiheesta ennalta?
  • tarvitaanko kuva-aineistoa?

Hakusanat ja asiasanat

Hakusanat voivat olla

  • Mitä tahansa sanoja, esimerkiksi alan keskeisiä termejä
  • Asiasanoja, joita eri tietokannoissa käytetään sisällön kuvailussa
    • Asiasanat ovat tietyssä muodossa ja niitä etsitään asiasanastoista, esimerkiksi Yleinen suomalainen ontologia (YSO). Asiasanastot voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet.

Vieraskielisiä hakusanoja löydät asiasanastojen lisäksi käyttämällä MOT Sanakirjat -palvelua.

Kattavaan tiedonhakuun kannattaa usein yhdistää sekä omia hakusanoja että asiasanastojen sanoja.

Hakusanat Asiasanat
Joustava, sanojen yhdistäminen helppoa. Hakutermin oltava oikeassa muodossa  
Voi tuottaa paljon epäolennaisia hakutuloksia. Hakutulokset tarkempia. Asiasana kuvaa keskeistä sisältöä. 
Hakusana voi esiintyä missä tahansa esim. lähdeluettelossa tai ainoastaan sivulauseessa. Tuottaa helposti liian paljon hakutuloksia.  Asiasana on omana keskeistä sisältöä kuvaavana hakukenttänään. Voit valita vaihtoehtoisia, suppempia ja laajempia termejä, mikä vaikuttaa hakutuloksiin tarkentavasti tai laajentavasti.
Englanniksi keywords  Englanniksi subjects, subject terms, subject headings, descriptors 

Hakusanojen löytäminen

Mieti mitkä ovat aiheesi tärkeimmät hakusanat ja listaa ne tärkeysjärjestyksessä. 2-4 hakusanaa yleensä riittää. Ideoi sanoille synonyymejä ja lähikäsitteitä, muista myös lyhenteet ja käännökset.

Hakusanoja voi ideoida vapaasti, mutta voit myös hyödyntää asiasanastoja (esim. YSO) ja tietokantojen omia sanastoja (thesauruksia). Hakujen ja mahdollisiin lähdeaineistoihin tutustumisen myötä löydät todennäköisesti lisää uusia hakusanoja.

Tässä taulukossa esimerkkitutkimuskysymykseen "Miten korkeakoulujen terveyspalvelut edistävät opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia?" ideoituja hakusanoja.

Käsite 1 Käsite 2 Käsite 3 Käsite 4
psyykkinen hyvinvointi opiskelijat edistäminen opiskelijaterveydenhuolto
henkinen hyvinvointi korkeakouluopiskelijat   terveyspalvelut
mielenterveys korkeakoulut   mielenterveyspalvelut
       
psychological wellbeing students promotion nursing
mental wellbeing undergraduates (mental health) prevention nurses
mental health higher education