Skip to Main Content

Väitöskirjat ja ACTA-sarja: Väitöskirjan asettelu

Väitöskirjapohjat

Kirjallisuutta

Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula. Tutki ja kirjoita. 15. uud. painos. Helsinki 2009.

SFS 5989. Lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet. 2012.

SFS 3855. Tiivistelmien laatiminen ja käyttö. 1978.

SI-opas. Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä. 2013.

Standardit löytyvät SFS-tietokannasta ja SI-opas painettuna kirjastosta.

Kirjaston tutkimuskirjallisuuskokoelma.

Kirjallisuusviitteet ja lähdeluettelo

Kirjallisuusviitteissä ja lähdeluettelossa suositellaan käytettäväksi Harvardin järjestelmää tai väittelijän omalla tieteenalalla vakiintunutta järjestelmää johdonmukaisesti käytettynä. Primo-hakupalvelusta löytyy LUTille hankittu RefWorks-viitteidenhallintatyökalu.

Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin

Asetteluohjeet

Sivujen reunoihin on jätettävä riittävät marginaalit käsittelyä varten. A4-kokoon kirjoitettaessa marginaalit ovat sivun ylä- ja alalaidassa 3 cm sekä oikeassa ja vasemmassa laidassa 2,5 cm. Myös kuvien ja liitteiden tulee noudattaa annettuja marginaaleja ja kaikkien sivujen olla pystyasennossa. Abstract-sivulla määriteltävään kokonaissivumäärään ei lasketa julkaisuja eikä ACTA-sivua eikä näille sivuille merkitä sivunumerointia.

Sivunumerointi lasketaan juoksevasti alkaen nimiölehdestä (sivu 1), mutta merkitään näkyviin vasta sisällysluettelon jälkeen. Sivunumerointi tulee olla ylätunnisteessa, parillisilla sivuilla vasemmassa reunassa ja parittomilla sivuilla oikeassa reunassa. Luettelo sarjassa aikaisemmin ilmestyneistä väitöskirjoista laitetaan erilliselle lehdelle muun tekstin jälkeen.

Artikkeliväitöskirjoissa tekijä selvittää oman työnsä osuuden niissä väitöskirjaan sisältyvissä julkaisuissa, joissa on useampi kirjoittaja. Selvitys tulee julkaisujen luettelon yhteyteen.

Väitöskirja painetaan kaksipuoleisena, joten kirjaa taitettaessa on otettava huomioon, että tiivistelmä, esipuhe, sisällysluettelo ja muut julkaisun alkusivut sekä varsinainen teksti alkavat väitöskirjan oikeanpuoleiselta sivulta.

On suositeltavaa käyttää kirjasintyyppiä, joka on selvä, kun julkaisu pienennetään B5-kokoon. Yleisin käytetty kirjasintyyppi on Times New Roman ja pistekoko 12.

Väitöskirjaa laadittaessa tulee noudattaa oheiskirjallisuudessa mainittuja standardeja ja ohjeita mm. muuttujien merkitsemisestä.

Väittelijä toimittaa julkaistavan materiaalin painovalmiina LUT-yliopistopainoon.

Väitöskirjan rakenne

Väittelijä toimittaa julkaistavan materiaalin painovalmiina LUT-yliopistopainoon.

Kansien materiaali on päällystetty kartonki. LUT-yliopistopaino laittaa kansiin logot ja sinettitunnukset.

1) Etukansi

Etukanteen tulevat seuraavat merkinnät:

 • sarjan nimi ja numero
 • yliopiston sinettitunnus
 • tekijän nimi
 • teoksen nimi

2) Nimiölehti

Nimiölehdelle ylös tulee yliopiston logo, keskelle tekijä/t ja väitöskirjan nimi ja alas sarjan nimi numeroineen noudattaen vasenta suoraa. Jos opiskelija opiskelee DDD- tai yhteisohjaussopimuksen puitteissa, lisätään nimiölehdelle mahdollisesti myös partneriyliopiston logo sekä teksti, jossa sopimus mainitaan.

Nimiölehdelle keskelle tulee väitöskirjaa koskeva merkintö

 • väitöskirjan tekijä
 • väitöskirjan nimi
 • tutkinnon nimi
 • väitöstilaisuuden paikka
 • väitöstilaisuuden aika

Esimerkiksi:

Dissertation for the degree of Doctor of Science (Technology) to be presented with due permission for public examination and criticism in the Auditorium of the Student Union House at Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, Lappeenranta, Finland on the 12th of May, 2023, at noon.

3) Nimiölehden kääntöpuoli

Nimiölehden kääntöpuolelle laitetaan työn ohjaajan (ohjaajien), esitarkastajien ja vastaväittäjän (vastaväittäjien) nimi ja toimipaikka.

Esimerkiksi:

Supervisor                           Professor N. N.
                                            LUT School of ...
                                            Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
                                            Finland

Reviewers                           Professor N. N.
                                            Department ...
                                            University ...
                                            USA

                                           Professor N. N.
                                           Department ...
                                           University ...
                                           Japan

Opponent                           Professor N. N.
                                           Department ...
                                           University ...
                                           Denmark

 

Keskelle alas tulee ISBN-, ISBN (PDF)-, ISSN (Print)- ja ISSN (Online)-numerot sekä kirjapainon nimi ja painovuosi.

4) Tiivistelmä

Tiivistelmään laitetaan vätöskirjan bibliografiset tiedot ennen tiivistelmän tekstiosaa. Avainsanat (keywords) laitetaan tekstiosan jälkeen.

Esimerkki tiivistelmäsivusta:

ABSTRACT

Tekijän nimi
Julkaisun nimi

Lappeenranta VUOSI
XX p.
Acta Universitatis Lappeenrantaensis XXX
Diss. Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X, ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X (PDF)
ISSN 1456-4491 (Print) , ISSN 2814-5518 (Online)

Tiivistelmän tekstiosa

Keywords:

5) Takakansi

Takakanteen ylös tulee

 • yliopiston sinettitunnus

Takakanteen alas tulee

 • yliopiston logo
 • ISBN-, ISBN (PDF)-, ISSN (Print)- ja ISSN (Online)-numerot
 • painopaikka ja painovuosi

6) Selkätekstit

Selkämykseen tulee

 • järjestysnumero sarjassa, teoksen nimi ja tekijän nimi