Skip to Main Content

Tekijänoikeudet: Yleistä tekijänoikeuksista

Tekijänoikeudet: oppaan kuvaus

Tämä opas sisältää tekijänoikeuksiin liittyvää tietoutta ja tiedonlähteitä. Välilehdiltä löydät teemakohtaisia aineistoja ja lähteitä. 

Oppaan on laatinut LUT-tiedekirjasto. Ohjeet ovat suosituksia ja hyviä käytänteitä, eivät lainopillisia neuvoja.

Kenelle tekijänoikeus kuuluu

Suomen toistaiseksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan tekijänoikeus (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) kuuluu tekijälle. Näin siinäkin tapauksessa, että tekijä on tehnyt työn tietyn organisaation, esimerkiksi yliopiston, palveluksessa ollessaan eikä asiasta ole muuta sovittu. Mikäli tekijöitä on useita, kuuluu tekijänoikeus kaikille kyseisen teoksen (artikkelin, julkaisun tms.) tekijöille.

Tekijänoikeussanasto

Mikä on alkuperäisteos, mikä taas kokoomateos, entä yhteenliitetty teos? Keskeisiä tekijänoikeustermejä esittelee:

LUT-tiedekirjasto

Yhteydenotot:

http://www.lut.fi/kirjasto

E-mail: kirjasto@lut.fi

Tekijänoikeus lyhyesti

 • Tekijänoikeus tarkoittaa teokselle annettua suojaa eli tekijän saamia yksinoikeuksia, jotka koostuvat taloudellisista ja moraalisista oikeuksista. Tekijänoikeus suojaa teosta, ei sen sisältämiä tietoja tai ideoita.
 • Tekijä on luonnollinen henkilö, joka on tehnyt teoksen ja omistaa sen yksinoikeudet. Tekijöitä voi olla useita ja he omistavat oikeudet kunkin tekemään osaan. Jos osia ei voi erotella, he omistavat oikeudet kokonaisuuteen yhdessä. Tekijä voi tietyssä määrin siirtää oikeutensa toiselle taholle.
 • Teos on riittävän luova kirjallinen tai taiteellinen tuotos, esimerkiksi artikkeli, kirja, sävellys tai maalaus.
 • Teoskynnys tarkoittaa teokselta edellytettävää omaperäisyyden määrää, jotta tuotos katsottaisiin itsenäiseksi teokseksi ja se saavuttaisi tekijänoikeussuojan.
 • Teoskappale tarkoittaa yhtä teoksesta tehtyä kopiota. Verkossa olevien teosten osalta teoksen ja teoskappaleen ero on häilyvä.


Lähteet:
Suomen tekijänoikeuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
Toikkanen, Tarmo & Oksanen, Ville (2011). Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura

Tekijänoikeuden käsitteitä

 • Taloudelliset oikeudet ovat teoskynnyksen ylittävän teoksen tekijälle kuuluvia oikeuksia, jotka merkitsevät oikeutta tuottaa teoksesta uusia teoskappaleita sekä oikeutta saattaa teos yleisön saataville.
 • Moraaliset oikeudet sisältävät isyysoikeuden ja respektioikeuden. Tekijä on ilmoitettava teoksen kopioissa tai teosta esitettäessä hyvän tavan mukaisesti (isyysoikeus). Tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa ei saa loukata teosta muuttamalla tai esittämällä sitä julkisesti tekijää loukkaavalla tavalla (respektioikeus).
 • Lähioikeudet ovat tekijänoikeuksia muistuttavia yksinoikeuksia. Niitä annetaan esimerkiksi esityksille, valokuville, ääni- ja videotallenteille, tietokannoille ja luetteloille. Lähioikeudet annetaan pelkästään tehdyn työn perusteella.
 • Julkistettu teos on laillisesti esitetty julkisuudessa tai saatettu yleisön saataville.
 • Julkaistu teos on tekijän luvalla levitetty yleisön keskuuteen esimerkiksi levittämällä teoskappaleita.
 • Lisenssillä tekijä antaa teoksesta käyttöluvan määrätyille tahoille.
 • Immateriaalioikeudet jakautuvat tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Teollisoikeuksia ovat esimerkiksi patentti, mallisuoja ja tavaramerkki. Teollisoikeudet tulevat voimaan vain rekisteröimällä. Tekijänoikeus suojaa teosta välittömästi, ilman rekisteröimistä.


Lähteet:
Suomen tekijänoikeuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
Toikkanen, Tarmo & Oksanen, Ville (2011). Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura

Tekijänoikeuden voimassaoloaika

 • Teoskynnyksen ylittävän teoksen tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle ja hänen perillisilleen 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Tekijän on mahdollista sopimuksella luovuttaa osa taloudellisista tekijänoikeuksista esimerkiksi kustantajalle hallinnoitavaksi tekijänoikeuden keston ajaksi. Kaikkia moraalisia oikeuksia ei voi luovuttaa, vaikka taloudelliset oikeudet luovuttaisikin.
 • Ääni- ja videotallenteiden tuottajalla on lähioikeudet, joiden kesto on 50 vuotta tallenteen valmistumisesta ja 50 vuotta julkaisusta.
 • Valokuvan lähioikeudet ovat 50 vuotta sen valmistumisesta.
   

Lähteet:
Suomen tekijänoikeuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
Toikkanen, Tarmo & Oksanen, Ville (2011). Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura