Skip to Main Content

Tekijänoikeudet: Aineistojen käyttö

Tekijänoikeus ja aineistojen käyttö

Opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa käytettävät aineistot ovat pääsääntöisesti tekijänoikeuden suojaamia. E-aineistojen käyttöä määritellään lisenssiehdoilla, joihin sitoutuu aineistoa käyttäessään. Avointen aineistojen käyttöehdoista voi sopia käyttämällä kansainvälisiä Creative Commons -lisenssejä.

Kenelle tekijänoikeus kuuluu

Suomen toistaiseksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan tekijänoikeus (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) kuuluu tekijälle. Näin siinäkin tapauksessa, että tekijä on tehnyt työn tietyn organisaation, esimerkiksi yliopiston, palveluksessa ollessaan eikä asiasta ole muuta sovittu. Mikäli tekijöitä on useita, kuuluu tekijänoikeus kaikille kyseisen teoksen (artikkelin, julkaisun tms.) tekijöille.

E-aineiston linkittäminen

E-aineiston linkittäminen  - esimerkiksi oppimateriaaleihin - on pääsääntöisesti sallittua. Linkittämällä voi välttää mahdolliset tekijänoikeusongelmat, joita voi liittyä aineiston kopiointiin ja tallentamiseen. Linkitettävän aineiston tulee olla verkossa oikeudenhaltijan luvalla.

Linkittämisessä kannattaa suosia kestolinkkiä (permalink), kuten URN- tai DOI-tunnistetta.

Vapaasti käytettävät aineistot

Avoimella tiedolla viitataan digitaalisessa muodossa oleviin sisältöihin ja dataan, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta käyttää, muokata ja uudelleen jakaa.

Avoimet sisällöt voivat kuitenkin sisältää käyttöoikeuksiltaan täysin vapaiden aineistojen lisäksi osittain käyttöoikeuksiltaan rajoitettua aineistoa. Creative Commons -lisenssit ovat selkein tapa kertoa avointen aineistojen käyttöehdoista.

Käyttöoikeuksiltaan vapaata tai osittain rajoitettua aineistoa voi etsiä käyttämällä palveluja, jotka hakevat Creative Commons -lisensoitua aineistoa. Kun löydät CC-lisensoidun aineiston, jota haluat käyttää tai muokata, tarkista, että sen CC-lisenssi sopii käyttötarkoitukseesi.

CC-lisenssien käyttöehdot suomen kielellä löydät Creative Commons Suomen kotisivuilta. Tutustu myös tämän Tekijänoikeudet-oppaan Creative Commons -lisenssit sivuun.


Lähteet:
Avoin tiede http://avointiede.fi/
Creative Commons http://creativecommons.fi/

Toikkanen, Tarmo & Oksanen, Ville (2011). Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura.

Avoimia kuva-aineistoja

ImagOA-oppaaseen on koottu avoimesti verkossa käytettävissä olevia kuvatietokantoja ja kuvatiedonlähteitä. Listattuna on sekä kansainvälisiä että kotimaisia kuvatietokantoja linkkeineen.

Aineistojen yleiset käyttöoikeudet

Sitaattioikeus

Tekijänoikeuslaissa määritetään oikeus lainata julkistettua teosta toisessa teoksessa. Sitaatti on sanatarkka lainaus jostain teoksesta, mutta sitaatiksi lasketaan myös aikaisemman aineiston referointi, mikäli aikaisempaan aineistoon tehdään vain vähäisiä ja merkityksettömiä muutoksia. Lainattavan osan tyyli tai merkityssisältö ei saa siteerattaessa muuttua ja sen on liityttävä jotenkin teoksessa käsiteltävään aiheeseen.

Teosten siteeraamiseen ei tarvita erillistä lupaa tekijältä, mutta seuraavien edellytyksien tulee aina täyttyä:

 • Siteerattavan teoksen tulee olla laillisesti julkistettu eli teos on saatettu yleisön saataviin. Tällaisia aineistoja ovat esim. kirja tai kaikille avoin nettisisältö.
 • Siteeraamisen tulee tapahtua hyvän tavan mukaisesti: alkuperäinen tekijä ja lähde mainitaan sitaatin yhteydessä, ja sitaatin tulee liittyä käsiteltävään aiheeseen.
 • Siteeraamisen tulee tapahtua tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, joka joudutaan arvioimaan aina tapauskohtaiseti. Yleensä sitaatti on lyhyehkö.

Siteeraaminen on mahdollista kaikenlaisista teoksista (kirjallisuus, musiikki, kuvat ym.).

Viittaukset

Opinnäytetöissä ja muissa tieteellisissä teksteissä lähteiden käyttö ja niihin viittaaminen on oleellinen osa tutkimus- ja kirjoitusprosessia. Niiden avulla ilmaistaan oppineisuutta ja lukeneisuutta, ja riittävä määrä viittauksia kytkee tieteellisen tekstin olemassaolevaan julkaistuun alan aineistoon. Lähdeviitteet antavat lukijalle mahdollisuuden erottaa, mikä on kirjoittajan omaa tekstiä, ja mikä on muualta lainattua tietoa. Sitaatista on kyse silloin, kun toisesta teoksesta lainataan tekstiä sanatarkasti.

 

Lähteet:
Operight http://www.operight.fi/artikkeli/vapaa-kaytto/sitaattioikeuden-sallittu-kaytto
Toikkanen, Tarmo & Oksanen, Ville (2011). Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura.

Aineistojen sopimuksenvaraiset käyttöoikeudet - Kopioston lupa

Kopiointi ja teosten digitaalinen käyttö yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

Suomen yliopistot (UNIFI), Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (Arene) ja Kopiosto ovat sopineet UNIFIn ja Arenen jäsenyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista.

Kopioston luvalla korkeakoulun opettajat ja tutkijat sekä opiskelijat saavat:

 • kopioida osia painetuista julkaisuista valokopioimalla, skannaamalla tai vastaavilla menetelmillä
 • tulostaa ja tallentaa digitaalisessa muodossa olevia julkaisuja ja teoksia sekä
 • välittää tällä luvalla valmistettuja kopioita digitaalisesti siten, että ne ovat opettajan ja opetusryhmän saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta

Lisätietoa Kopioston lupaehdoista yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

E-aineistojen käyttöehdot

Elektroninen aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa. LUT-tiedekirjasto on hankkinut elektronisia julkaisuja ja tietokantoja käyttöönsä tekemällä lisenssisopimuksia sekä Kansalliskirjaston FinELib-konsortion kautta että suoraan aineistotoimittajien kanssa. Lisenssisopimuksissa on määritelty kunkin aineiston käyttöehdot, joita sekä kirjaston että aineistojen käyttäjien on noudatettava. Tällaisia käyttöehtoja ovat esim. tulostukseen, linkityksiin ja lähdeviittauksiin liittyvät asiat. E-aineistoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Kopioston lupaehdoissa kerrotaan tapaukset, joissa Kopioston lupa ei päde. Kopiointiluvalla ei saa kopioida esim. audioteoksia ja aineistoja, joita koskevat omat lisenssi- tai käyttöehdot.

E-aineistoja käytettäessä on yleensä sallittua:

 • selailla ja tehdä tiedonhakuja
 • tulostaa paperille hakujen tuloksia omaan käyttöön kohtuullisessa määrin
 • tallentaa sähköisesti hakujen tuloksia omaan käyttöön kohtuullisessa määrin
 • tulostaa ja tallentaa kohtuullisia katkelmia ja osia aineistoista ei-kaupalliseen tarkoitukseen
 • lähettää tutkimusta tai tieteellistä keskustelua varten kollegoille yksittäisiä artikkeleita satunnaisesti painettuina tai elektronisina, mutta ei edelleen lähetettäväksi eikä kaupalliseen käyttöön, ja lähde on mainittava (tieteellinen kommunikointi). (Tarkista käyttöehdot)
 • yliopiston henkilökunta saa käyttää omassa opetuksessa kurssipakettien laatimiseen osia aineistosta painettuna tai elektronisena, useissa aineistoissa vain auktorisoiduille käyttäjille suojatussa verkossa. Lähde on aina mainittava. (Tarkista käyttöehdot)

Mitä e-aineistoja käytettäessä ei saa tehdä:

 • käyttää aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin
 • e-kirjat ja laajat kokotekstiaineistot: tulostaa tai kopioida kokonaisia teoksia
 • imuroida aineistoja käyttäen automaattisia robottiohjelmia

FinELib-aineistojen käyttöehdot ovat luettavissa täällä: FinELib-aineistot.
LUT-tiedekirjaston suorahankittujen aineistojen käyttöehdot: Terms of use for e-resources
Lisätietoa aineistokohtaisista lisensseistä voi kysyä sähköpostitse: kirjasto.hankinnat[at]lut.fi.

Standardien käyttöehdot

Valtaosa LUT-tiedekirjaston asiakkaiden käytössä olevista standardeista löytyy SFS Online -palvelun kautta. Kuten muutkin aineistot, standardit, SFS-käsikirjat ja muut vastaavat julkaisut ovat tekijänoikeuslain suojaamia teoksia.             

Opiskelijat saavat lukea standardeja SFS Online -palvelussa, mutta eivät tulostaa niitä. Opettajilla on laajemmat käyttöoikeudet: he voivat esimerkiksi ottaa kohtuullisen määrän valokopioita tulostetusta yksittäisestä standardista, luovuttaa otteita yksittäisistä standardeista opiskelijoille sekä esitellä osia aineistosta osana ei-kaupallista esitystä opetuksessa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Opetushenkilökunta saa käyttää otteita yksittäisistä standardeista opetus- ja tutkimustoiminnan materiaalipaketeissa.

Kopiosto ry on lain antamin valtuuksin tehnyt sopimuksia valokopioinnista monien eri yhteisöjen ja yritysten kanssa. Kopioston sopimuksella saatu yleislupa kopiointiin ei koskaan oikeuta koko julkaisun kopiointiin. Standardien osittainen kopiointi on sallittua tiedekirjaston asiakkaille alla esitetyllä tavalla:

 • Opetusta varten opettaja saa kopioida samasta standardista lukukaudessa yhden kappaleen kutakin oppilasta varten. Koko standardia ei saa kopioida, vaan enintään puolet käännetystä sivumäärästä, ei kuitenkaan yli 20 sivua. Piirtoheitinkalvojen ja muun sähköisen opetusmateriaalin tekeminen on sallittua.
 • Tutkimuksessa saa kopioida omaan käyttöön.
 • Yksityishenkilö saa kopioida vapaasti omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä hankkimaansa standardia. Kopiointi kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyä.
 • Opiskelijoilla on lopputyössään lupa lainata otteita aihetta käsittelevistä SFS-standardeista. Tällöin tulee tehdä asialliset teksti- ja lähdeviitteet. Suoraan standardia siteeratessa tulee muistaa käyttää lainausmerkkejä.

Kaikkien pdf-tiedostojen ja paperikopioiden tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisen standardin.

Lisätietoa:
FinELib - SFS Online käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Lähde:
https://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/tekijanoikeus