Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusaineistojen hallinta LUT-korkeakouluissa: Sanasto

Hyvät käytännöt ja ohjeet tutkimusaineistojen hallintaan

Sanasto

Yleisimpiä tutkimusaineistojen hallinnan käsitteitä, lyhenteitä ja termejä

Anonymisointi

Tutkimusaineiston muokkaaminen siten, että siitä ei voi tunnistaa tutkittavan identiteettiä. Pseudonymisoinnissa tiedot muutetaan koodiksi ja ne voi avata erillisellä koodiavaimella.

CC

Creative Commons; Järjestö, joka mm. tarjoaa lisenssejä aineiston uudelleenkäytölle. CC-lisensseillä voidaan määrittää esimerkiksi tutkimusaineiston jatkokäytön avoimuutta.

Copyright

kts. Tekijänoikeus

CSC

Tieteen tietotekniikan keskus Oy, joka tuottaa erilaisia tutkimushallinnon palveluita Suomessa. Ylläpitää mm. Fairdata-palveluita ja tarjoaa koulutusta ja materiaaleja tutkimusaineistojen hallintaan.

Data

Tutkimusdata, tutkimusaineisto. Usein digitaalisessa muodossa oleva aineisto, joka sisältää myös metadatan, eli aineiston kuvailutiedot.

Data champion

Henkilö, joka tuntee oman organisaation tutkimusaineistojen hallinnan käytännöt ja opastaa kollegoita hyvään aineistonhallintaan. Hallitsee oman organisaationsa ja tieteenalansa käytännöt aineistonhallintaan liittyen.

Data steward

Henkilö, joka on vastuussa organisaation tutkimusaineistojen hallinnasta, käsittelystä ja politiikasta sekä suunnittelee, toteuttaa ja vastaa näihin liittyvien palveluiden hyödyntämisestä.

Data-artikkeli

Julkaisukanavassa ilmestynyt artikkeli, jossa kuvataan tutkimusaineistoa ja sen keräämistä

Datavouti

kts. Data steward.

DMP

Data Management Plan; aineistonhallintasuunnitelma. Päivitettävä dokumentti, jossa kuvataan, miten tutkimusaineistoa kerätään, käsitellään, hallinnoidaan ja dokumentoidaan tutkimushankkeen aikana sekä sen jälkeen. Usein osana tutkimussuunnitelmaa tai sen liite.

DMPTuuli

Työkalu aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen. DMPTuuli sisältää rahoittajakohtaisesti vaaditut kysymyskokonaisuudet sekä mahdolliset organisaatio- ja rahoittajakohtaiset ohjeet.

DOI

Digital Object Identifier; yhdentyyppinen pysyvä tunniste esimerkiksi tutkimusaineistolle

DPIA

Data protection impact assessment, arvioidaan henkilötietojen käsittelyn vaikutuksia, riskejä ja riskienhallintaa sekä tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista henkilötietojen käsittelyn toteutumista.

EOSC

European Open Science Cloud; EU:n yhteinen tutkimusaineistojen hallintaan liittyvien palvelujen verkko ja virtuaalinen ympäristö.

Etsin

Tutkimusaineistojen ja kuvailutietojen hakupalvelu, joka kuuluu Fairdata-palvelukokonaisuuteen

EUDAT

EUDAT CDI (Collaborative Data Infrastructure); Palvelukokonaisuus, joka tarjoaa mm. aineistojen säilytys-, kuvailu- ja avaamispalveluja.

FAIR

Hyvä tutkimusaineistojen hallinta perustuu FAIR-periaatteisiin. Tarkoitus on tehdä aineistosta löydettävä (Findable), saavutettava (Accessible), yhteentoimiva (Interoperable) ja uudelleenkäytettävä (Re-Usable).

Fairdata

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n tarjoama tutkimusaineistojen hallinnan palvelukokonaisuus. Sisältää mm. IDA-, Etsin-, Qvain- ja Fairdata PAS -palvelut.

Formaatti

Tiedoston tai tiedon esitysmuoto, tiedostomuoto

FSD

Tietoarkisto; Tutkimushallinnon palveluinfrastruktuuri, joka tarjoaa mm. aineistojen säilytys- ja anonymisointipalveluja

GDPR

General data protection regulation, henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki EU ja ETA -aluilla. 

IDA

Fairdata-palvelukokonaisuuteen kuuluva tutkimusaineistojen säilytyspalvelu

LAB Data

LAB-ammattikorkeakoulun oma data-arkisto (tulossa 2021)

Lisenssi

Lisenssi on digitaalisen materiaalin uudelleenkäytön mahdollistava sopimus. Esimerkiksi tutkimusaineistojen avoimuuden tasoa voidaan määritellä Creative Commons -lisensseillä. Avoimuuden määrittely lisenssillä ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista.

Metadata

Metatieto, tutkimusaineistojen kuvailutieto. "Dataa datasta". Sisältää esimerkiksi tiedostonimet, tiedon tutkimusaineiston koosta ja omistajasta sekä pysyvän tunnisteen.

Metadataformaatti

Ennaltamääritelty sanasto, jonka mukaan tutkimusaineisto kuvaillaan. Esimerkiksi Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), Data Documentation Initiative (DDI), TTA-metatietomalli tai OVAIN-metatietomalli.

METAX

Metatietovaranto, joka sisältää kuvailutietoja suomalaisista tutkimusaineistoista

Omistajuus

Hankesopimuksissa määritelty omistajuus ja tieto siitä, kuka määrää kerätyn tutkimusaineiston käytöstä ja vastaa aineistonhallinnasta. Omistajuudesta voidaan sopia erilaisissa sopimuksissa tai esimerkiksi rahoittajalla voi olla tutkimusaineiston omistajuuteen liittyviä ehtoja.

PAS

Pitkäaikaissäilytys; Digitaalisen informaation säilyttäminen kymmenien tai satojen vuosien ajan. Mm. Fairdata PAS-palvelu tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytykseen.

PID

Persistent Identifier; pysyvä tunniste digitaaliselle aineistolle. Esimerkiksi DOI tai URN ovat pysyviä tunnisteita.

Qvain

Tutkimusaineistojen kuvailutyökalu, joka kuuluu Fairdata-palvelukokonaisuuteen.

RDM

Research Data Management; tutkimusaineistojen hallinta

Repository

Tallennussijainti, jonne tutkimusaineisto on tallennettu, kuvailtu ja jonne on määritelty pääsy- ja käyttöoikeudet. Usein synonyyminä data-arkistolle.

Tekijänoikeus

Lakisääteinen oikeus tuotettuun teokseen. Suojaa teosta, mutta ei sen ideoita tai tietoja. Tutkimusaineistolla ei aina ole tekijänoikeutta, mutta siihen voi sisältyä tekijänoikeudella suojattua aineistoa.

Tutkimusetiikka

Tutkimukseen ja tieteeseen liittyvät eettiset näkökulmat ja arvioinnit. Tarkoittaa myös eettisesti vastuullisten ja oikeiden toimintatapojen noudattamista sekä tieteellisten loukkausten ja epärehellisten toimintatapojen tunnistamista ja torjumista.

URN

Uniform Resource Name; yhdentyyppinen pysyvä tunniste esimerkiksi tutkimusaineistolle