Skip to Main Content

LUT Saatavuuspalvelut - sisäinen opas

Tietueen muokkaus Metadata Editorissa

Avaa Metadata Editor: Resources -> Open Metadata Editor

Kiinteämittaisten kenttien muokkaus: Ctrl-F tai Edit-valikosta Open Form Editor
Poistuminen muokkauksesta: Esc tai Edit-valikosta Close Form Editor

Lisää kenttä: F8 tai Edit-valikosta Add Field
Poista kenttä: Ctrl-F6 tai Edit-valikosta Remove Field

Osakentän merkki: $$ tai Edit-valikosta Add Subfield

Nimien ja asiasanojen auktoriteetit (Asteri): F3

  • Asiasana-auktoriteettien haku vaatii toimiakseen, että 650-kentässä on valmiiksi lisättynä osakenttä 2: $$2 yso/fin
  • Linkki ysoon ei muodostu automaattisesti kuten Alephissa, vaan se pitää itse käydä kopioimassa kiikari-kuvan takaa
  • Paikannimi-auktoriteetit (kenttä 651) eivät toistaiseksi toimi lainkaan

Nimekkeen piilottaminen Primosta: Metadata Editor -> Record Actions -> rasti Suppress from Discovery

Niteen kadonneeksi merkitseminen: Hae nimeke -> hae niteet, joko kolmen pisteen takaa tai linkistä Items -> oikean niteen kohdalta kolmen pisteen takaa Toggle Missing Status

Metadata Editorin toimintojen ohjeita

Bib-tietueiden kentät

Yleinen huomautus - piste.

Kenttään tallennetaan kaikki ne yleiset huomautukset, jotka eivät sovi muihin huomautuskenttiin, esim. lisäpainokset: 500-kentässä on kootusti julkaisun painoshistoria. Jos kirjassa lukee 9.-13. p. 2006, merkitään lisäpainos 13. p. 2006. Reprintit voi merkitä riisutussa muodossa siten, että vain vuodet näkyvät, esim. Repr. 1994, 1995, 1996, 1997.

 Esim. 500 $$a Lisäpainokset: 2. p. 2001. - 3. p. 2002. - 4. p. 2004. - 5. p. 2008.

Huomautus väitöskirjasta - piste.

RDA-ohjeiden suomalaisen linjauksen mukaan väitöskirjahuomautus merkitään

502 $$a Väitöskirja : $$c Yliopisto, tiedekunta, $$d vuosi.

Huomautus sisällöstä - piste.

Kenttää voi halutessa käyttää, jolloin tekijä- ja nimekelisäkirjaukset tulevat kenttiin 700 ja 740. Ks. MARC21-formaatin sovellusohje.

Suomalainen kenttä - huomautus muusta opinnäytteestä - piste.

Suomalainen kenttä, jota ei käytetä Almassa. Huomautus muusta opinnäytteestä laitetaan kenttään 920 - ks. kys. kenttä. Siirrettäessä tietue jossa on on käytetty 920-kenttää Melindaan, kenttä siirtyy normalisointisääntöjä noudattaen 509-kentäksi. 

Huomautus sisällöstä, tiivistelmästä tms. - piste.

1. indikaattoria käytetään vakionäytön muodostamiseksi.

a- osakenttään merkitään tiivistelmän nimeke ja halutessa koko tiivistelmäteksti.

Huomautus saatavuudesta toisessa ilmiasussa - piste. Ei pistettä, jos kenttä loppuu sulkuihin

Yleensä ei ole tarpeen merkitä, käytetään 776i osakenttää (Verkkoaineisto: tai Painettu: ). Jos 530-kenttää käytetään, osakentässä a huomautusteksteinä Julkaistu myös verkkoaineistona tai Julkaistu myös painettuna. Kenttään ei merkitä enää ISBN-numeroa, vaan toisen ilmiasun viivaton ISBN-numero tulee kenttään 776 $$z

Huomautus metodologiasta - piste.

Kenttää voi käyttää ja sitä voi toistaa.

Esim.: 567 $$a Narratiivinen tutkimus.

Tilastomerkintä – Voyager-kenttä - kentän käytöstä on luovuttu 1.1.2017 alkaen

(579 a XLUETTELOITU)

Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa - ei pistettä

Kenttä 490 on kuvailutietoa ja siihen tallennetaan se sarjan nimimuoto, joka on julkaisussa. Koska kentässä 490 ei ole ohitusindikaattoria, nimekkeen alussa olevaa artikkelia ei pidä tallentaa. 8XX-kentässä on sarjan auktorisoitu muoto. 490-kentän 1. indikaattori aina tallennettava. Sarjamerkintö laitetaan aina sekä 490- ja 8xx-kenttiin, vaikka ne olisivat identtiset.

Asiasanakentät –  ei pistettä (esim. yso) tai piste sanaston käytännön mukaan (esim. LCSH, MeSH).

Asiasanoituksessa noudatetaan Sisällönkuvailuopasta

Asiasanoituksessa käytetään yksittäisiä asiasanoja. Pääsääntöisesti käytetään vain kontrolloitujen sanaston asiasanoja.

650 7 $$a laiskiaiset $$2 yso/fin $$0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10432

Asiasana tulee Almassa F3 -toiminnolla - käytä tätä aina - osakentät ja niiden sisältö tulevat oikein.

Omat asiasanat (käytettävä harkiten YSO:n hengessä) kenttään 653.

655  7 Suomalaista lajityyppi- ja muotosanastoa käytetään tarvittaessa. Asiasana osakenttineen tulee Almassa toiminnolla F3.

Lisäkirjauskentät - pääsääntöisesti piste.

Ks. MARC21-formaatin sovellusohje. 

Lisäkirjaus – kontrolloimaton liittyvä/analyyttinen nimeke - piste. 

Tähän kenttään merkitään analyyttiset nimekelisäkirjaukset, kuten 505-kentän nimekkeet ja yhteisnimekkeettömän kokoomateoksen nimekkeet. Kenttää ei käytetä enää tehtäessä esim. lisäkirjaus alanimekkeestä, vaan tällöin käytetään aina kenttää 246.

Linkkikenttä – toinen ilmiasu

Indikaattorien arvot ovat 0 ja 8. Kenttään 776 merkitään kuvailtavan kohteen muuta ilmiasua edustavat, yleensä samannimiset rinnakkaisjulkaisut. Jos toinen ilmiasu ei poikkea luetteloinnin kohteesta, riittää osakenttä $$i: Painettu: tai  $$i Verkkoaineisto (PDF): ja osakenttä $$z viivaton ISBN.

Muita linkkikenttiä (esim. 787) käytetään tarvittaessa vastaavasti kuten 776-kenttää. Jos ISBN- tai ISSN-numero puuttuu, lisätään vain omassa tietokannassa (Alma) osakenttä $$w oman tietokannan id-numero ja lisätään osakenttä $$5 FI-LUT.

Sarjalisäkirjaus - yhteisönimi - piste.

810-kentässä on sarjan auktorisoitu muoto. Kenttä 490 on kuvailutietoa ja siihen tallennetaan se sarjan nimenmuoto, joka on julkaisussa - myös yhteisönnimellä alkava muoto (entinen 410). Sarjamerkinnöt laitetaan aina sekä 490- ja 8xx-kenttiin, vaikka ne olisivat identtiset.

Sarjalisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke - piste.

830-kentässä on sarjan auktorisoitu muoto. Kenttä 490 on kuvailutietoa ja siihen tallennetaan se sarjan nimenmuoto, joka on julkaisussa. 490-kenttässä ilmoitetaan julkaisussa oleva sarjan nimi. Sarjamerkinnöt laitetaan aina sekä 490- ja 8xx-kenttiin, vaikka ne olisivat identtiset.

Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö - ei pistettä

Kenttää käytetään vain tietokantojen kuvailussa.
Poikkeus: Painetun bib-tietueeseen lisätään 2. ind. arvolla 1 $$u linkki $$y Linkki verkkoaineistoon.
E-aineistossa Almassa bib-tietueen 856-kentän korvaa portfolio ja sen linkki. 

920 - Huomautus muusta opinnäytteestä- piste. ALMA-kirjastojen sopima kenttä

$$a osakentässä käytetään seuraavia määreitä:

Kandidaatintyö, Pro gradu -työ, Laudaturtyö, Lisensiaatintyö, Diplomityö, Erikoistyö, Lopputyö, AMK-opinnäytetyö, Ylempi AMK-opinnäytetyö

ruotsiksi: Kandidatarbete, Pro gradu, Laudaturavh., Lic.avh., Diplomarbete, Vicenot.ex., Rättsnot.ex., YH-examensarbete, Högre YH-examensarbete.

Taiteen aloilla käytetään merkintätapaa Opinnäyte (selvennys).

920-kenttää käytettäessä suositellaan, että merkitään aina myös korkeakoulu. Kenttää voi toistaa tarvittaessa, esim. silloin, kun opinnäytteen tekijät ovat eri koulutusohjelmista tai eri korkeakouluista tai jos opinnäyte on tehty kahteen eri oppiaineeseen. Kentässä 920 käytetään sovittuja termejä, mutta ulkomaisista opinnäytteistä voi käyttää sitä termiä, joka on julkaisussa. Erikoistyö-termin perää voi laittaa sulkuihin täsmennyksen.

SeAMKin paperimuoisten opinnäytetöiden 920-kentän huomautus on muotoa: Millainen tämä on LUTissa? /mv

​920 $$a AMK-opinnäytetyö: $$c Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Yksikkö, Tutkinto-ohjelma, Suuntautumisvaihtoehto (Paikka). Paikka merkitään, jos se on eri kuin julkaisutiedoissa. 

Painosmerkintö - piste.

Kenttään 250 merkitään vain varsinaiset painostiedot, esim. 3. painos, 2. ed., 5. uppl., 8 Aufl. Painos, p. ed. ym. merkinnät jäljennetään kuvailun kohteen mukaisessa muodossa, myös numerot. Painosmerkintö aloitetaan aina isolla alkukirjaimella, vaikka kuvailun kohteessa olisi pieni alkukirjain, esim. Second edition.

Kenttään laitetaan aina 

06 Julkaisuajan tyyppi / Julkaisun tila: s yksi julkaisuvuosi                                                                                                     

07 Julkaisuvuosi 1: yyyy  Vuoden on täsmättävä kentän 264 $$c kanssa.

15 Julkaisumaa - käytetään aina maakoodia (löytyvät suomenkielisestä formaatista). Huom! Iso-Britannia xxk, Yhdysvallat xxu, Kanada xxc

35 Kieli - kielikoodi on pakollinen ja se syötetään sekä kiinteämittaisiin että vaihtuvamittaisiin kenttiin. Kiinteämittainen kenttä toimii haun rajauksena ja vaihtuvamittainen kenttä sanahaussa.

Lisäksi tarvittaessa käytetään kenttiä

​23 Ilmiasu (esim. o - Verkkoaineisto) HUOM! Painetun aineiston kohdalla ei enää käytetä r-koodia, vaan | ei koodattu. Melindaan tehty korjausajo tähän liittyen.

24 Teoksen sisältö (esim. m – Väitöskirjat tai muut opinnäytteet).

Muihin merkkipaikkoihin suositellaan laitettavaksi │ - Ei koodattu, paitsi merkkipaikkaan
39 Luetteloiva organisaatio suositellaan c - Luettelointiyhteistyö. Kansallisbibliografian koodia ei kuitenkaan muuteta.

 

ISBN-tunnus - ei pistettä

Osakenttään $$a tallennetaan kaikkien sidosasujen ISBN-tunnukset. Jos julkaisussa on mainittu sekä 10-numeroinen että 13-numeroinen ISBN, tallennetaan molemmat. ISBN-numeroa tarkentavat tiedot, esim. sidosasu, kustantaja, tai osa merkitään osakenttään $$q.

ISBN-tunnuksen perässä oleva sidosasumerkintä vaikuttaa tuplakontrolliin. Jos kentässä on pelkkä sidosasu, se poistetaan 020-kentästä ja tarvittaessa siirretään nidetietueen huomautuskenttään.

Paperimuotoisen julkaisun bibliografisen tietueen 020-kenttään ei saa tallentaa elektronisen (esim. PDF) ISBN-numeroa. Elektroninen ja paperimuotoinen luetteloidaan erikseen. Paperimuotoisen tietueen viivaton ISBN-numero laitetaan 776-kentän osakenttään $$z. Vastaavasti elektronisen julkaisun viivaton ISBN laitetaan 776 $$z-kenttään.  

Moniosaisen teoksen osien yhteinen ISBN-numero merkittiin aiemmin kenttään 515, nyt 020-kenttään. ISBN-numeron perään merkitään kaarisuluissa merkintä siitä, onko kyseessä koko teoksen vai osan tunnus.

Kausijulkaisutietueessa ei saa olla kenttää/kenttiä 020. Vastaavasti monografiatietueessa ei saa olla kenttää 022.

Luetteloiva organisaatio  - ei pistettä

Kenttää käytetään alkuperäisluetteloitujen tilastointiin 1.1.2017 alkaen (ennen 579 a XLUETTELOITU). a-osakenttään laitetaan luetteloivan organisaation ISIL-tunnus, b-osakenttään kuvailukieli fin ja e-osakenttään kuvailukäytöntö rda. d-osakentän käyttö ei ole pakollista, mutta suositellaan, jos muokataan tietueen ydin- tai lisäydinelementtejä. Esim.:

  • 040 $$a FI-LUT   $$b fin    $$e rda   $$d FI-LUT

Kielikoodi - ei pistettä

Vain yks kielikoodi per osakenttä. Osakenttiä voidaan toistaa.

Kielikoodit annetaan merkittävyysjärjestyksessä. Jos kielillä ei ole merkittävyysjärjestystä, suositusjärjestys on: fin, swe, eng, ger, fre, rus, spa.

Kun kohteessa on käytetty kahta tai useampaa kieltä eikä ole käytännöllistä luetella kaikkien kielten koodeja, voidaan käyttää koodia mul (Useita kieliä).

Kielikoodi on pakollinen ja se syötetään sekä kiinteämittaisiin että vaihtuvamittaisiin kenttiin. Kiinteämittainen kenttä toimii haun rajauksena ja vaihtuvamittainen kenttä sanahaussa.

Kielikoodin voi hakea kentän pudotusvalikosta.

Muu luokitus - ei pistettä

$$​​a YKL-luokitus   $$2 koodi ykl

Pääkirjaus - henkilönimi - piste.

Teoksen ensimmäinen päävastuullinen tekijä (creator) merkitään aina 100/110 kenttään, vaikka samassa roolissa olisi usempi kuin kolme tekijää.

Osakenttäjärjestys: $$a Henkilönnimi, $$c Muut lisäykset $$q (Henkilönnimen täydellisempi muoto), $$d Aikamääreet, $$e Funktiotermi. $$0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero 

Nimen auktorisoitu muoto haetaan Asterista toiminnolla F3. Kirjoita kenttään $$a sukunimi tai sen alkua -> F3 -> valitse oikea. Jos et ole varma oikeasta henkilöstä, tee kentän tiedot käsin kuten ne ovat julkaisussa:

Osakenttään $$a merkitään henkilönnimi. Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimen ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä käytetään vain etukirjaimia, kirjainten väliin tulee tyhjä lyönti. Etukirjaimen perään tulee piste.

$$d Nimeen liittyvät aikamääreet on henkilön syntymä- ja kuolinvuosi (vain vuosi). Vuoden 2013 alusta henkilöiden syntymä- ja kuolinvuodet saavat näkyä kaikissa tietokannoissa.

$$e Funktiotermi. Osakenttään $$e merkitään henkilön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä. Termit löytyvät Funktiotermit Melindassa -luettelosta. Funktiotermejä käytetään myös kentissä 110 e, 111 j, 600 e (tarvittaessa), 610 e (tarvittaessa), 611 j (tarvittaessa), 700 e, 710 e ja 711.

$$0 0-osakentät Asterin henkilön- ja yhteisönnimissä linkkaavat auktoriteetit ja bibliografiset tietueet yhteen. Niitä ei saa poistaa Melindasta ja ne säilytetään Almassa. 

Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö - piste.

Ensimmäinen indikaattorin arvo on 0, jos ei ole 1XX-kenttää, muuten 1. Huom! Nimekelisäkirjaus muodostuu indikaattorista riippumatta.

$$a Päänimeke. Osakenttää ei saa toistaa. Kun päänimekkeenä on kokoava yhteisnimeke (esim. Kootut teokset), huomautuskentässä (505) kerrotaan erillisten teosten nimet. Tarvittaessa näistä mainituista teoksista tehdään lisäkirjaukset kenttään 740. Yhteisnimekkeettömän teoksen muut nimekkeet kuin ensimmäinen merkitään osakenttään $$b puolipisteillä erotettuna. Myös niistä tehdään lisäkirjaukset kenttään 740.

$$b - osakenttää ei toisteta, vaan muut nimeketiedot erotetaan välimerkeillä. Myös rinnakkaisnimekkeet merkitään tähän osakenttään erotettuna yhtäläisyysmerkillä. Alanimeke aloitetaan aina pienellä kirjaimella, paitsi jos alanimeke alkaa erisnimellä tai yhteisön nimellä (saksan kieli tietysti poikkeus!). Muista nimekkeistä tehdään tarvittaessa lisäkirjaukset kenttään 246.

$$n - Numerointitieto (osan numero) merkitään arabialaisella numerolla.

$$p - Teoksen osan nimi. Tarvittaessa tehdään lisäkirjaus kenttään 246 indikaattoreiden arvoilla 3 ja 0.

$$c - Vastuullisuusmerkinnöt -osakenttä on aina viimeinen osakenttä. Kenttää ei toisteta. Vastuullisuusmerkinnöt erotetaan toisistaan ISBD-kuvailusääntöjen mukaisella välimerkityksellä. Vastuullisuusmerkinnöt jäljennetään suoraan kuvailun kohteestanut (esim. kirjoittanut... ). Pääsääntöisesti kaikki tekijät merkitään ja merkityistä tekijöistä tehdään lisäkirjaukset 700-kentään.

Muut nimekkeet - ei pistettä

Ohitusindikaattoria ei ole, joten nimeke kirjoitetaan ilman ohitettavia merkkejä, esim. ilman artikkelia. Tämän kentän a-osakenttään tallennetaan kentän 245 nimekemuodosta poikkeavat nimekkeet.

1. indikaattorin arvolla määritellään, tuleeko nimekkeestä lisäkirjaus ja liittyykö nimekkeeseen vakionäyttöteksti tai huomautusteksti. 2. indikaattori kertoo nimekkeen tyypin. 2. indikaattorin arvoa '#' käytetään, kun halutaan merkitä avain- tai päänimekkeessä esiintyvien lyhenteiden, numeroiden tai erikoismerkkien avattu muoto.

YLEISSÄÄNTÖ: Kun nimeke on näkyvissä kentässä 245 (rinnakkaisnimeke, alanimeke, osan nimeke), suositellaan käytettäväksi 1. indikaattorin arvoa 3. Toinen indikaattori on 0 tai 1. Kun nimeke on huomautustyyppinen eikä suoraan näkyvissä tietueen muissa kentissä, suositellaan käytettäväksi 1. indikaattorin arvoa 1. Tällöin toinen indikaattori on # tai 2-8.

• Alanimeke, ylänimeke 246 30 $$a
• Kansinimeke 246 14 $$a
• Osan nimeke 246 30 $$a
• Rinnakkaisnimeke 246 31 $$a
• Selkänimeke 246 18 $$a
• Toinen nimeke, varianttinimeke 246 13 $$a
• Vaihtoehtoinen nimeke 246 1# i Tunnetaan myös nimellä: $$a

Standardien numeroiden tallentamiseen suositellaan käyttämään kenttää 246. Esim: 246 1 #  $$i  Standardin numero: $$a  12345678

HUOM! Lisäkirjaus alanimekkeestä laitetaan aina 246-kenttään, ei aikaisemmin käytettyyn 740-kenttään.

Tietueiden koodaustasona käytetään pääsääntöisesti välitasoa 4. Jos tietueessa on poimittuna tullut taso #, kansallisbibliografiataso, se jätetään. Jos tietue on alle välitasoa, pitää tietoja lisätä niin, että siitä tulee välitason tietue, poikkeuksena kuitenkin hankintavaiheen minitietueet. Luettelointisäännöt on i (ISBD-välimerkitys). Jos kysymyksessä ei ole moniosaisen julkaisun osa, merkkipaikka 19 jää tyhjäksi. Moniosaisen julkaisun kohdalla valitaan sopiva. Muihin kenttiin tulee sisältö automaattisesti tai ne voi jättää tyhjiksi.

 

Arvioitu julkaisuaika - ei pistettä

Kenttään 263 $$a merkitään arvioitu julkaisuaika/ennakkotieto (myös Fennica käyttää). Kenttä on muotoa vvvvkkpp, esim.: 263 $$a 20120731. 

Julkaisutiedot - piste. ei pistettä, jos kenttä loppuu sulkuihin

a- ja b -osakenttiin merkitään ensimmäinen kustannus- tai jakelupaikka ja kustantaja. Osakenttään c merkitään julkaisuaika arabialaisin numeroin. Jos julkaisuvuotta ei saada julkaisusta selville, merkitään hakasulkeisiin arvio julkaisuajasta, esim. [noin 1990], [1996?], [199-?]. Julkaisuvuoden osakentässä c pitää aina täsmätä kiinteämittaisessa 008-kentässä olevan vuoden kanssa.

Kenttää toistetaan painopaikka-, kirjapaipaino- ja copyright-tietojen esittämisessä indikaattorien mukaan. Esim.

264 _1 $$a Helsingissä: $$b Otava, $$c 2014.

264 _3 $$a Porvoo : $$b Bookwell.

264 _4 $$c ©2014

Tarkat ohjeet 264-kentän vuosilukujen merkitsemisestä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=75218939

Opinnäytteissä julkaisutiedot ovat muotoa 264_0 $$a Julkaisupaikka, $$c vuosi.

Ulkoasutiedot - ei pistettä

Kentässä ei käytetä lyhenteitä, paitsi koko lyhenteenä (esim. cm, mm). Esim.:

300 $$a 167 sivua : $$b kuvitettu ; $$c 27 cm

300 $$a 1 verkkoaineisto (120 sivua)

$$a - Aineiston erityismääre / tallennetyyppi merkitään osakenttään a, kun kuvaillaan kartta-aineistoa, musiikkia, visuaalista aineistoa ja elektronista aineistoa. Kuvailun kohteen fyysisten yksiköiden lukumäärä merkitään arabialaisin numeroin erityismääreen / tallennetyypin eteen. Moniviestimien kunkin viestintyypin erityismääreet erotetaan toisistaan pilkulla. Teoksen laajuus tarkoittaa erityismääreessä kerrottua yksiköiden lukumäärää tarkempaa erittelyä esim. arkkia, lehteä, kuvaa, minuuttia, osaa, palaa tai sivumäärää. Sekä vähimmäis- että välitasolla riittää sivumäärän päänumerointijakso. Kun erityismäärettä / tallennetyyppiä  on käytetty, laajuus tai kesto merkitään sulkuihin.

Käytettävät tallennetyypit löytyvät Metatietosanastosta

Sisältötyyppi - ei pistettä

336a sisältötyyppi b koodi 2 koodin lähde

Käytettäviä  sisältötyyppejä ovat data, esine, kuva, liike, musiikki, puhe, teksti, tietokoneohjelma, ääni, määrittelemätön sisältötyyppi. Koodit löytyvät Term and Code List for RDA Content Types -listalta.  Kodin lähde on rdacontent. Huom! Sisältötyyppi kirjoitetaan RDA-ohjeisiin siirtymisen myötä pienellä.

Esim.:

336 $$a  teksti $$b txt $$2 rdacontent 

Mediatyyppi - ei pistettä

337 $$a mediatyyppi $$b koodi $$2 koodin lähde

Käytettävät mediatyypit Metatietosanastosta.  Koodit löytyvät Term and Code List for RDA Media Types -listalta. Koodin lähde on rdamedia.

Esim.:

337 $$a käytettävissä ilman laitetta $$b n $$2 rdamedia

337 $$a tietokonekäyttöinen $$b c $$2 rdamedia

 

Tallennetyyppi

338 $$a tallennetyyppi $$b koodi $$2 koodin lähde

Käytettävät tallennetyypit löytyvät Metatietosanastosta. Koodit löytyvät Term and Code List for RDA Carrier Types -listalta. Koodin lähde on rdacarrier.

Esim. 

338 $$a nide $$b nc $$2 rda carrier

338 $$a verkkoaineisto $$b cri $$2 rdacarrier

Kaupallinen saatavuus - ei pistettä

366-kentässä voidaan ilmoittaa loppuunmyydyt teokset sekä ilmestymättä jääneet teokset. Huomautus merkitään osakenttään e Loppuunmyyty, Ei ilmesty… jne. Osakenttään g merkitään päivä, josta lähtien kuvailun kohde on ollut loppuunmyyty. Päiväys laitetaan muodossa vvvvkkpp.

Holding-tietueen kentät

Holding-tietueen Leaderin tiedot tulevat automaattisesti.

Informaatiokoodit

Holding-tietueen 008-kentän koodit on tarkoitettu enemmän jatkuvien julkaisujen kuvailuun, mutta niitä voi käyttää soveltuvin osin monografioiden ja e-aineistojen kuvailussa. 

06 Hankinnan tila: Yleensä 4: saadaan

​07 Hankintatapa: Merkitään aina oikea hankintatapa, joka yleensä on p: osto, mutta voi olla esim. f: ilmainen

​12 Säilytysmerkintö: 0: tuntematon

​16 Täydellisyysmerkintö: 0: muu tai 4: soveltumaton

​17 Kappalemäärä: 001

22 Kieli: aina julkaisun kielen mukaan

25 Kappale/yhdistelmätason merkintö: 0: kappalekohtainen varastotieto

​26 Päivityspäivämäärä: vvkkpp. Kenttään merkitään aina tallennus/muokkauspäivämäärä. Muihin informaatiokoodeihin laitetaan määrittelemätön tai tuntematon.

Hyllyluokitus

852 8 $$b Kirjaston nimi Alma-muodossa (esim. LAHTI) $$c Kokoelman nimi Alma-muodossa (esim. M19LAINA) $$h Hyllyluokka, joka ilmoittaa aineiston sijaintipaikan kirjastossa $$i Pääsana

Tietokannat - Hakuominaisuuksista - LUT & LAB 13.8.21

Ei toimenpiteitä, tiedoksi

Alman haun ominaisuuksia:

Depending on which search scope you are using, the display, facets and linking services will change.

When you search "All titles" then the focus is on the bibliographic level.
Here the values in the marc record is domination.
In this case you get Computer file (other materials - electronic)" from the marc records 007/008 fields

When you search "Electronic Collection" then the focus is on electronic fulfillment.
Here the type of the electronic collection it self is in focus.
In this case you get "Type: Database" from the electronic inventory

Primon haulla Library catalog voi tulla eri tuloksia kuin Everything (LUT/LAB Only rajaus + CDI + Digital repositories) -haulla.