Skip to Main Content

LAB Julkaisijan opas: LABin julkaisusarjassa julkaiseminen

LABin julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan ISSN -numerot ovat 2670-1928 (verkko) ja 2670-1235 (painettu). Sarjassa ilmestyvät julkaisut saavat lisäksi yksilöivän ISBN -numeron.

LAB-ammattikorkeakoulu on sitoutunut open access -periaatteisiin. Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Julkaisusarjan vastaava toimittaja on vararehtori Minna Suutari.

Julkaisusarjan kriteerit

Julkaisussa tulee olla vähintään yksi LABilainen kirjoittaja. Vastaavasti artikkelikokoelmissa ja muissa toimitetuissa teoksissa tulee olla vähintään yksi LABilainen toimittaja.

Kokoomateoksessa tulee olla vähintään 3-5 artikkelia. Julkaisun artikkeleista vähintään puolet on oltava sellaisia, joissa on mukana myös LABilainen kirjoittaja.

Julkaisun tulee olla laajuudeltaan vähintään 30 sivua, josta varsinaisen tekstin osuus vähintään 25 sivua.

Julkaisukieli voi olla suomi tai englanti.

Tekstissä käytettävien lähteiden osalta noudatetaan tekstiviittauskäytäntöä eli lähteet merkitään tekstiin. Käytetyt lähteet luetellaan aakkosjärjestyksessä tekstin lopussa. Lähdeviittauksessa ja lähdeluettelossa käytetään Harvardin nimi-vuosijärjestelmää.

Opinnäytetöitä ei julkaista sellaisenaan, vaan ne tulee toimittaa ja jatkojalostaa julkaisuksi opiskelijan ja työn ohjaajan tai muun mahdollisen toimittajan yhteistyönä. Julkaisusarjassa ei julkaista vain opiskelijoiden artikkeleista koostuvia kokoelmia.

Julkaisujen visuaalinen ilme on määritelty LABin graafisen ohjeiston mukaisesti. Julkaisusarjan taittoon ja ulkoasuun liittyvä tarkempi ohjeistus sekä markkinointiviestintätoimisto Milttonin yhteystiedot löytyvät intran Viestintäohjeet LABin TKI-projekteille -sivulta (vaatii kirjautumisen).

Julkaisusarjassa 23.9.2020 jälkeen ilmestyvien julkaisujen on oltava saavutettavia WCAG 2.1 -kriteerien tasoilla A ja AA. LIsätietoja ja tarkempi ohjeistus löytyy Saavutettavasti.fi -sivustolta.

Kaikki julkaisut läpikäyvät teknisen tarkistuksen. Valmiit julkaisut tarkistetaan myös saavutettavuuden osalta ennen julkaisemista.

Julkaisusarjaan hyväksytään ainoastaan open access -julkaisuja.

Julkaisijan muistilista

Julkaisuprosessin vaiheet julkaisusuunnitelma, kirjoitusprosessi, tekninen tarkistus, taitto ja painatus, julkaiseminen ja julkaisun ilmoittaminen

Ohjeet

Julkaisusarjan ohjeistuksessa kerrotaan yksityiskohtaisemmin julkaisuprosessin eri vaiheista ja ohjeistetaan mm. kirjoittamiseen, lähdeviittauksiin ja taittoon liittyvissä asioissa. Lisätietoja voit tarvittaessa kysyä LUT-tiedekirjastosta, tavoitat meidät osoitteesta julkaisut@lab.fi.

Julkaisusuunnitelman lähettämisen jälkeen julkaisulle nimetään myös ns. julkaisukummi, joka toimii julkaisun tukihenkilönä ja johon voit olla yhteydessä kaikissa julkaisuprosessin vaiheissa.

Toimittajan tehtävät

Kun julkaisu koostuu usean eri kirjoittajan artikkeleista, on kyseessä kokoomateos. Kokoomateoksilla on aina yksi tai usempi toimittaja, joka koordinoi julkaisun valmistumista ideasta valmiiksi julkaisuksi. Toimittajan tehtäviin kuuluu

  • vastata julkaisun kokonaisuudesta ja toimia julkaisun yhteyshenkilönä
  • huolehtia julkaisemisen kokonaisaikataulutuksesta
  • pitää yhteyttä kirjoittajiin
  • kirjoittaa julkaisun esipuhe
  • vastata julkaisun kieliasusta ja johdonmukaisuudesta mm. käytettyjen lyhenteiden ja termien suhteen
  • huolehtia, että julkaisu muodostaa eheän kokonaisuuden (mm. turhien toistojen ja päällekkäisyyksien karsiminen)
  • vastata siitä, että tekstien lähdeviitteet ja lähdeluettelot ovat yhdenmukaiset
  • varmistaa, että kirjoittajat tekevät teknisessä tarkistuksessa esitetyt korjaukset ennen taittoa
  • lopuksi lähettää valmis julkaisu Theseus -tallentamista varten (julkaisut@lab.fi)