Skip to Main Content

LAB Julkaisijan opas: Lähdeluettelo ja viittaaminen

Harvardin nimi-vuosijärjestelmä

LABin julkaisuissa käytetään viittauksissa Harvardin järjestelmää, joka on yleisin nimi-vuosijärjestelmän muoto.

Harvardin järjestelmässä tekstiviitteestä pitää aina käydä ilmi kirjoittajan nimi ja julkaisuvuosi. Myös sivunumerot merkitään aina, kun viitataan yksityiskohtaisiin ajatuksiin tai väittämiin. Lukija näkee heti tekstiviitteestä kirjoittajan ja käytetyn aineiston iän. Lähdeluettelo järjestetään aakkosjärjestykseen.

Lisätietoja viittaamisesta ja tarkemmat ohjeet teksti- ja kuvaviitteiden merkitsemiseen löydät oppaan alalehdeltä Miksi ja miten viitataan.

Yleisimmin LABin julkaisuissa käytettävät lähdetyypit viittauksineen löytyvät nyt myös LABin Zoterotyylistä, josta voit lukea lisää ja ottaa käyttöösä täältä >

Huom! Nämä ohjeet poikkeavat joiltain osin opinnäytetöiden ohjeista. LABin opinnäytetöiden yksityiskohtaiset viittausohjeet löydät eLabista.

Lähdeluettelo

• lähdeviitteet aakkosjärjestyksessä
• vuosiluku heti tekijän jälkeen
• jos samalla tekijällä useita julkaisuja samana vuonna, nämä erotetaan kirjaimilla a,b,c (tekstiviitteessä ja lähdeluettelossa) ja merkitään lähdeluetteloon samassa järjestyksessä (2019a, 2019b, jne)

Elektroniset aineistot

Huom! Saatavuustiedot (viittauksen pvm ja linkki lähteeseen) merkitään lähdetyypistä riippumatta. Käytä pysyviä osoitteita aina kun mahdollista (DOI, Handle, URN, ARK).
 

Kausijulkaisujen artikkelit

Tekijä(t). Julkaisu- tai päivitysvuosi. Artikkelin nimi. Kausijulkaisun nimi. Volyymin numero. Lehden numero. Sivut, joilla artikkeli on. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli DOI tai verkko-osoite

Howell, A., Dopko, R., Passmore, H-A. & Buro, K. 2011. Nature connectedness: Associations with well-being and mindfulness. Personality and Individual Differences. Vol.51 (2), 166–171. Viitattu 13.11.2017. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.03.037

Lassalle, V. L. & Failla, M. D. & Vallés, E. M. & Martin-Martinez, J. M. 2004. Chemical modification of styrene-butadiene-styrene co-polymer by grafting of N-carbamyl maleamic acid. Journal of adhesion science and technology. Vol. 18 (15),1849–1860. Viitattu 14.2.2015.  Saatavissa https://doi.org/10.1163/1568561042708359

Muiden verkkolehtien artikkelit

Kirjoittaja(t). Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Lehden nimi. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli verkko-osoite

Rohrweck, J. & Suhonen, S. 2017. Käänteisen luokkahuoneen pedagogiikkaa laskentatoimen opintoihin. LAMK Pro. Viitattu 23.5.2017. Saatavissa http://www.lamkpub.fi/2017/05/16/kaanteisen-luokkahuoneen-pedagogiikkaa-laskentatoimen-opintoihin/

Hartikainen, J. 2017. Ilmastopaneeli: Hallituksen kaavailemat metsien lisähakkuut kasvattaisivat päästöjä. Helsingin Sanomat. Viitattu 23.5.2017. Saatavissa http://www.hs.fi/talous/art-2000005222742.html

Artikkeli kokoomateoksessa

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Teoksessa: Koko teoksen toimittaja(t) (toim./ed./eds.). Koko teoksen nimi. Painos, jos useita. Julkaisupaikka: Kustantaja. Mahdollinen sarjamerkintö. Sivut, joilla kirjoitus on. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli URN

Eronen, M., Kilpi-Koski, J. & Vuori, A. 2017. Lahden seudun cleantech-osaamisella kohti kiertotaloutta. Teoksessa Vanhamäki, S. & Korpijaakko, E. (toim.). Näkökulmia energiatehokkuuteen ja tulevaisuuden asuinalueisiin. ELLI - Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa -hankkeen tuloksia. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 30. 19–28. Viitattu 22.11.2017. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN: 978-951-827-270-3

E-kirjat

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Kirjan nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli verkko-osoite

Jacobsen, H. A. 2014. Chemical reactor modeling : multiphase reactive flows. Berlin: Springer. Viitattu 7.4.2015.  Saatavissa http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-05092-8

Saarijärvi, H. & Puustinen, P. 2020. Strategiana asiakaskokemus. Jyväskylä: Docendo. Viitattu 28.2.2022. Saatavissa https://www.bookbeat.fi/kirja/strategiana-asiakaskokemus-278196

Huom! Bonnier Pron aineistojen viittausvuosiluku on 2015, ellei artikkelissa muuta mainita. 

Luku e-kirjassa

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Luvun otsikko. Teoksessa: Kirjoittaja(t). (toim./ed./eds.). Kirjan nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja. Sivunumerot. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli DOI tai verkko-osoite

Lee, J., Park, B., Tyrväinen, L., Li, Q., Kagawa, T., Miyazaki, Y. & Tsunetsugu, Y. 2012. Nature therapy and preventive medicine. Teoksessa Maddock, J.(toim.). Public Health - Social and Behavioral Health. Rijeka, Croatia: InTech. 325–350. Viitattu 19.7.2016. Saatavissa http://dx.doi.org/10.5772/37701

Äänikirjat

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Kirjan nimi. Julkaisutyyppi. Kustannuspaikka: Kustantaja. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli verkko-osoite

Bregman, R. 2020. Hyvän historia. Ihmiskunta uudessa valossa. Äänikirja. Jyväskylä: Atena Kustannus. Viitattu 27.10.2020. Saatavissa: https://www.bookbeat.fi/kirja/hyvan-historia-249657

Opinnäytteet

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Julkaisun nimi. Opinnäytetyön tyyppi. Oppilaitoksen nimi, laitos tai vastaava. Julkaisupaikka.  Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli URN tai DOI

Heinola, I. 2017. Työkalu asiakaskokemuksen riskien tunnistamiseksi. AMK -opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 18.4.2017. Saatavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704164821

Kondelin, H. 2003. Naisten kokemuksia antenataalisesta sairaalahoidosta. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, hoitotieteen laitos. Tampere. Viitattu 31.7.2015. Saatavissa http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-12577

Hirvensalo, M. 2002. Liikuntaharrastus iäkkäänä: yhteys kuolleisuuteen ja avuntarpeeseen sekä terveydenhuolto liikunnan edistäjänä. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. Studies in sport, physical education and health, 87. Viitattu 21.8.2015. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1345-7

Konferenssiesitelmät

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Esitelmän nimi. Teoksessa: Konferenssijulkaisun tekijät. Konferenssijulkaisun nimi. Painos, jos useita. Konferenssin paikka ja aika. Julkaisupaikka: Kustantaja tai konferenssin järjestäjä. Mahdollinen sarjamerkintö tai lehden tiedot. Sivut, joilla esitelmä on. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli URN tai DOI

Harmaala, M-M. 2016. Can Sharing Cities Promote Sustainability. Teoksessa Aalto A. & Montonen L. Smart Cities in Smart Regions 2016 : Conference Proceedings. Lahti, Finland. May 10-12 2016. Lahti: Lahti University of Applied Sciences. The publication series of Lahti Universiy of Applied Sciences, part 27. 118–125. Viitattu 19.4.2017. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-264-2

Verkkodokumentit eli sähköiset erillisjulkaisut

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Julkaisun nimi. Julkaisupaikka: Kustantaja. Mahdollinen sarjamerkintö. Viittamisen ajankohta. Saatavuus eli URN tai verkko-osoite

Särkkä, S., Konttinen, L. & Sjöstedt, T. (toim.). 2013. Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista. Helsinki: Sitra. Viitattu 17.8.2016. Saatavissa https://media.sitra.fi/2017/02/23070432/Luonnonlukutaito-3.pdf

Verkkosivustot

Tekijä(t) tai sivuston vastuullinen ylläpitäjä. Julkaisu- tai päivitysvuosi jos tiedossa. Sivuston nimi. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli verkko-osoite

Ellen MacArthur Foundation. 2017. Building blocks of a circular economy. Viitattu 16.10.2017. Saatavissa https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/building-blocks

Lait ja säädökset

Laki tai säädös. Julkaisija. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli verkko-osoite

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800. Finlex. Viitattu 14.9.2017. Saatavissa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910800

Tekoälyyn viittaaminen

Tekoälyn kehittäjä. Julkaisuvuosi. Tekoälylle esitetty kysymys tai tehtävä. Käytetty tekoäly ja sen versio jos tiedossa. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli verkko-osoite.

OpenAI. 2023. Miten hyödyntää tekoälyä opiskelussa? ChatGPT-3.5. Viitattu 7.9.2023. Saatavissa https://chat.openai.com/

Audiovisuaaliset julkaisut

Tekijä(t). Vuosi. Otsikko. Dokumenttityyppi. Julkaisija. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus eli verkko-osoite.

Budiu, R. 2021. The Magical Number 7 and UX. YouTube-video. Nielsen Norman Group. Viitattu 14.11.2022. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=BNCAMHTmNuQ

Auvinen, N. & Suomalainen, H. 2022. Minidigi – Teknologia oppimisympäristöjen rikastuttajana. Podcast. Helsingin kasvatus ja koulutus. Viitattu 22.1.2023. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=cqG0hCWafrw

Karhinen, H-M. & Helminen, A. 2023. DigiTM – Digitaalinen tapahtumamuotoilu. Podcast. LAB Focus. Viitattu 27.2.2024. Saatavissa https://soundcloud.com/labfocus/digitm-digitaalinen-tapahtumamuotoilu

Vinkkejä verkkoaineistoon viittaamiseen

  • Käytä pysyviä tunnuksia (Handle, DOI, URN, ARK) aina kun se on mahdollista.
  • Jos sivun sisältö on jatkuvasti päivittyvä tai vaikuttaa lyhytikäiseltä, viittaa sivun arkistokopioon.
  • Jos arkistokopiota ei ole, tee se itse.

Vinkkien lähde ja lisätietoja: Hakala, J. 2017. E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus. Vol. 36 (2). Viitattu 9.9.2017. Saatavissa https://doi.org/10.23978/inf.65190

Painetut aineistot

Kausijulkaisujen artikkelit

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Kausijulkaisun nimi. Volyymin numero. Lehden numero. Sivut, joilla artikkeli on.

Al-Jabari, M. 2004. Dynamics of chelation-supercritical fluid extraction from wood fibers. Journal of separation science. Vol. 27 (9), 686–690.

Vermeulen, M., van Acker, F., Kreijns, K. and van Buuren, H. 2015. Does transformational leadership encourage teachers’ use of digital learning materials. Educational Management Administration & Leadership. Vol. 43 (6), 1006–1025.

Kirjat, sarjajulkaisut ja raportit

Tekijä(t), toimittaja(t). Julkaisuvuosi. Julkaisun nimi. Painos, jos useita. Julkaisupaikka: Kustantaja. Mahdollinen sarjan nimi ja numero.

Hirsjärvi, S. & Remes. P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

Kallioinen, O., Hakala, H., Immonen-Orpana, P., Isacsson, A., Lehto, P., Mäki, K., Pirnes, H., Puttonen, K., Rauhala, P. & Isacsson, A. 2008. Oppiminen Learning by developing -toimintamallissa, Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 61.

Raghavendra, C. R. & Sivaligam, K. M. & Znati, T. F. (toim.). 2004. Wireless sensor networks. Boston, Illinois, USA: Kluwer Academic.

Mote, C. D. Jr. & Johnson, R. J. 1991. Skiing trauma and safety: eight international symposium. Philadelphia, USA: ASIM. ASIM special technical publication 1104 ASIM-STP-1104.

Opinnäytteet

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Julkaisun nimi. Opinnäytetyön tyyppi. Oppilaitoksen nimi, laitos tai vastaava. Julkaisupaikka.

Kannala, J. 2014. Viemäriputken muodon määrittäminen videokuvasta. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos. Espoo.

Ilonen, P. 2014. Kaleidoskooppi. Lasipalatsin restauroinnin suunnittelu- ja toteutusprosessin koko kuva. Lisensiaatintyö. Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos. Espoo.

Konferenssiesitelmät

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Esitelmän nimi. Teoksessa konferenssijulkaisun tekijät. Konferenssijulkaisun nimi. Painos, jos useita. Konferenssin paikka ja aika. Julkaisupaikka: Kustantaja tai konferenssin järjestäjä. Mahdollinen sarjamerkintö tai lehden tiedot. Sivut, joilla esitelmä on.

Sinisalo, R. 2015. Customizing New Library Catalogue for Information Literacy, Digital Collections and Sustainable Development. Teoksessa Kurbanoglu, S. & Boustany, J. & Spiranec, S. & Grassian, E. & Mizrachi, D. & Roy, L. (toim.). Information literacy: moving towards sustainability. Third European Conference, ECIL 2015, Tallinn, Estonia, October 19-22, 2015, Revised Selected Papers. Tallinn, Estonia October 19-22 2015. Basel, Switzerland: Springer International Publishing AG. Communications in Computer and Information Science 522. 38–46.

Oliveira, P. J. & Issa, R. I. 2003. Numerical aspects of an algorithm for the Eulerian simulation of two-phase flows. Teoksessa Morgan, K. & Weatherill, N. P. (toim.). ECCOMAS Computational fluid dynamics conference part V. University of Wales, Swansea, United Kingdom. 4-7.9.2001. International journal for numerical methods in fluids. 2003. Vol. 43 (10-11), 1177–1198. 

Kokoomateosten osat

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Luvun tai osan otsikko. Teoksessa koko teoksen toimittaja(t) (toim./ed./eds.). Koko teoksen nimi. Painos, jos useita. Julkaisupaikka: Kustantaja. Mahdollinen sarjamerkintö. Sivut, joilla kirjoitus on.

Jonson, M. 1992. Tunneling times in quantum mechanical tunneling. Teoksessa Ferry, David K. & Jacoboni, Carlo (toim.). Quantum transport in semiconductors. New York, New York, USA: Plenum Press. Physics of solids and liquids.193–238.

Standardit

Standardin tunnus ja numero. Julkaisuvuosi. Standardin nimi. Painos, jos useita. Julkaisupaikka: Kustantaja.

SFS-EN 81-80. 2004. Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Käytössä olevat hissit. Osa 80: Säännöt käytössä olevien henkilö- ja tavarahenkilöhissien turvallisuuden parantamiseksi. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto.

Patentit

Julkaisumaa ja patentin numero. Julkaisuvuosi. Patentin nimi. Patentin haltija, kotipaikka. (Patentin keksijä) Hakemuksen numero, jättöpäivämäärä. Julkaisupäivämäärä.

FI 104024. 1998. Menetelmä ja laitteisto signaalin käsittelemiseksi tietoliikennelaitteistossa. Tellabs Oy, Espoo, Suomi. (Laamanen, H.) FI 971760, 24.4.1997. Julk. 25.10.1998.

Suulliset lähteet

Haastattelut

Haastateltavan nimi. Vuosiluku. Tehtävä. Organisaatio. Haastattelun päivämäärä.

Meikäläinen, M. 2017. Lehtori. Lahden ammattikorkeakoulu. Haastattelu 28.9.2017.

Esitelmät

Tekijä(t) tai organisaatio. Vuosiluku. Esityksen nimi. Tapahtuman nimi, paikka ja aika.

Kiviluoto, J. & Sinisalo, R. 2018. Aluevaikuttavuutta avoimuudesta: LAMK avoimen toimintakulttuurin edelläkävijänä. Esitys Lahden tiedepäivässä 13.11.2018.

Kuvat

Myös kuva- ja äänilähteistä on mainittava lähde siinä laajuudessa ja sillä tavoin, kuin hyvä tapa sitä edellyttää. Kuvalähteissä käytetään samaa viittaustekniikkaa kuin tekstilähteissäkin.

Jos kuva on peräisin www-sivulta, kuvaan liittyvän www-osoitteen lisäksi tulee myös kertoa päivämäärä, jolloin kuvaan on viitattu. Mikäli kuva on peräisin artikkelista, mainitse myös alkuperäisen artikkelin kirjoittaja ja nimi. Kirjoista tai lehdistä skannattuihin kuviin viitataan samalla tapaa kuin kirjoihin ja artikkeleihin. Mainitse myös, mikäli käyttämäsi kuva tai kaavio on suomennettu ja uudelleen piirretty.

Kuvateoksista on myös tärkeää merkitä kuvien kaikki oikeudenhaltijat. Näin esim. valokuvassa taideteollisuuden teoksesta merkitään sekä valokuvan kohteen tekijä että valokuvaaja joka on kuvannut kohteen. Jos valokuvaaja on tuntematon, on hyvä merkitä esim. Valokuvaaja tuntematon, lähde X:n arkisto.

Jos viitattavia kuvia on paljon, niistä kannattaa tehdä lähdeluettelon perään oma erillinen kuvaluettelonsa, jossa kuvat on numeroitu juoksevasti. Jos kuvia on vain muutama, voi niiden tiedot sisällyttää lähdeluetteloon (jätä silloin alusta pois esimerkeissä oleva KUVA -teksti ja numerointi).  Kuviin viittaamisesta löytyy tarkempi ohje tämän oppaan Miksi ja miten viitataan  -välilehdeltä.

WWW-sivulta peräisin olevat kuvat

Tekijä. Vuosi. Kuvan nimi. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus: verkko-osoite.

KUVA 1. Villu Jaanisoo. 2011. Kumiankka. Viitattu 8.9.2017. Saatavissa https://www.tampere.fi/ekstrat/taidemuseo/patsaat/villuiso.htm

Kuvapankkikuvat

Tekijä. Vuosiluku. Kuvan nimi. Kuvapankki. Viittaamisen ajankohta. Saatavuus: verkko-osoite.

KUVA 2. TuendeBede. 2017. Kirjasto Kirjat Dublin Irlanti Trinity. Pixabay. Viitattu 28.1.2021. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/kirjasto-kirjat-dublin-irlanti-2507902/

Artikkelista tai kirjasta peräisin olevat kuvat ja kuvateokset

Tekijä. Vuosi. Kuvan nimi. Toimittajat. Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja. Sivu, jolla kuva on.

KUVA 3. Halttunen, K. & al. 2001. Tiedonhallintataitojen kehittymistä kuvaava käsitekartta. Teoksessa Halttunen, K. & al. Tiedonhakijan opas. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu. 18.

Tekijä: Teoksen nimi. Valmistumisajankohta. Ulkoasutiedot ja/tai sijaintipaikka. Toimittajat. Julkaisuvosi. Teoksen nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja. Sivu, jolla kuva on.

KUVA 4. Hals, Frans: Hilpeä juomaveikko. 1628–30. Kangas 81 x 66,5 cm. Teoksessa Honour, H. & Fleming, J. 1992. Maailman taiteen historia. Helsinki: Otava. 514.

 

HUOM! Jos olet muokannut käyttämääsi kuvaa (tarkista kuvan käyttöehdot ennen muokkaamista), viittaa alkuperäiseen kuvaan ja merkitse kuvatekstiin muokkausten tekijä.

Kuva 1. Kuvateksti. (PxHere 2021, muokannut Tiina Toimittaja)