Skip to main content

LAB Julkaisijan opas: Taiteelliset julkaisut

Taiteellisen julkaisun määritelmä

Taiteellinen toiminta muodostaa osan korkeakoulujen lakisääteisistä tehtävistä. Taiteellinen julkaisu tässä tarkoittaa myös taiteellisen toiminnan tuloksena syntyviä esityksiä tai vastaavia tapahtumaluontoisia julkisia tuloksia.

Taidealan julkaisujen määrittelylle ei ole olemassa vakiintuneita tapoja. Seuraavien ohjeellisten ehtojen täyttyessä korkeakoulu voi kirjata taidealan julkaisun toimintansa tuloksena.
 

Affiliaatio eli yhteys korkeakouluun

Julkaisun tulee olla syntynyt tekijän tai tekijöiden tarkoituksellisen, taiteelliselle näkemykselle perustuvan toiminnan myötä ja vähintään yhdellä tekijällä tulee olla yhteys korkeakouluun. Yhteys korkeakouluun tarkoittaa taiteellisten julkaisujen osalta sitä, että tekijä on korkeakouluun palvelussuhteessa julkaisun valmistelun, harjoittelun ja/tai tekemisen aikana ja että taiteellinen toiminta liittyy henkilön toimenkuvaan tai asiantuntijuuden alueeseen korkeakoulussa. Myös sivutoimisissa palvelussuhteissa olevien taiteelliset julkaisut lasketaan mukaan, mikäli julkaisun valmistelu kuuluu henkilön työtehtäviin ja julkaisu liittyy korkeakoulun toimintaan.

Julkisuus

Tulosten kirjauksessa julkisuutta käytetään kirjaamisen yhtenä kriteerinä. Taidealalla julkisuus tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että julkaisemisesta on päättänyt lähinnä taiteellisin perustein jokin muu kuin tekijä itse, esim. tilaaja, kuraattori, tuottaja tai kustantaja.

Tuloksen julkisuus pitää voida todentaa jälkeenpäin. Näin ollen, täyttääkseen julkisuuskriteerin taidealan julkaisun täytyy pääsääntöisesti olla:

A)    jonkun muun kuin tekijän tai tekijöiden ainakin rajatuksi ajaksi yleisesti tavoitettavaksi toimittama, tai

B)    riippumattomasti vertaisarvioitu ja ainakin rajatuksi ajaksi yleisesti saataville toimitettu, tai

C)    korkeakoulun ulkopuolisen organisaation tilaama, vastaanottama ja taiteellisessa tarkoituksessa hyödyntämä.

Mikäli julkaisun julkisuutta on vaikea tulkita ed. kriteerien mukaan, täytyy julkaisun kuitenkin ylittää tekijänoikeuslainsäädännön mukaisen teoskynnyksen. 

Lähde: Julkaisutiedonkeruun käsikirja 2019: Käsitteet ja määrittelyt

Taidealan julkaisujen tyyppikategoriat

Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta on jaoteltu kolmeen julkaisutyyppiin:

F1 Erillisjulkaisu

 • Taidejulkaisu, joka on itsenäinen kokonaisuus olematta toisen taideteoksen osa tai joka ei sisällä muita itsenäisen taiteellisen julkaisun asemaan asetettavia osia.
 • Esimerkkejä F1 -julkaisuista ovat  kokonaisuuden muodostava yksityisnäyttely tai teos, joka muodostuu useammasta ei-itsenäisestä osasta (esim. triptyykit). 

F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus

 • Taidejulkaisu voi olla kiinteässä, irrottamattomassa suhteessa yhteisjulkaisuun, mutta kyseisen taiteenalan käytännön mukaan sitä voidaan arvostaa erillisenä (esim. näytelmän lavastus, yhteisnäyttelyssä oleva maalaus, kamarimuusikon osuus konsertissa, näyttelijän roolisuoritus).
 • Tähän kategoriaan merkitään myös julkaisun kokoamiseen liittyvä työ eli kokonaisuuteen kuuluvien osien valinta, kokonaisuuden yleisten taiteellisten periaatteiden määrittäminen ja osajulkaisujen työstäminen yhdessä niiden tekijöiden kanssa siten, että ne sopivat kokonaisuuteen (esim. näyttelyn kuratointi, näyttämöteoksen ohjaus, konserttikokonaisuuden taiteellinen johtaminen/tuottaminen).

F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

 • Taiteellinen osa julkaisua, jonka konteksti ei ole ensisijaisesti taiteellinen mutta joka on kuitenkin kyseisen taideyhteisön taiteena arvostama (esim. markkinoille tuodun tuotteen muotoilu- tai suunnitteluratkaisu, vaativa sävellystyö mainosfilmiin).
   

Lähde: Julkaisutiedonkeruun käsikirja 2019: Julkaisutyypit

Taidealan julkaisujen ilmoittaminen

Taidealan julkaisu kirjataan korkeakoulun tuloksena vain yhden kerran siitä riippumatta, onko julkaisun syntyyn vaikuttanut yksi tai useampi korkeakoulun toimija. Kuitenkin, jos julkaistu teos koostuu useammista, itsenäistä taiteellista toimintaa edellyttävistä taiteellisista osasuorituksista, osasuoritukset kirjataan erikseen taiteellisen toiminnan tuloksina (esim. näyttelyn tuottaminen ja kuratointi).

Saman julkaisun peräkkäisiä julkistamisia ei kirjata erillisinä tuloksina. Samaksi julkaisuksi tulkitaan produktio tai esityskokonaisuus, joka tai jonka osat eivät ole edellyttäneet merkittävää uudelleenvalmistelua tai harjoittelua. Omaksi, erikseen kirjattavaksi tulokseksi katsotaan kuitenkin julkaisun myöhäisempi versio, mikäli sen toteuttaminen on edellyttänyt oleellisesti uutta ja merkittävää taiteellista muokkausta sekä muuta erillistä resursointia tai jos uudelleen julkistaminen perustuu oleellisesti aiempaa korkeamman julkaisukynnyksen ylittämiselle.

Kirjaus suoritetaan ensimmäisen tai muuten merkittävimmän julkisen esilläolon mukaisesti tai saman julkaisun peräkkäisistä julkistamisista muodostuvana kokonaisuutena (kuten produktiona, kiertueena tai projektina). Taidealan julkaisun kirjaamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ehtoon, joka määrittää kuinka monta kertaa se voidaan kirjata.
 

Lähde: Julkaisutiedonkeruun käsikirja 2019: Käsitteet ja määrittelyt

Opiskelijoiden kanssa tehdyt julkaisut

Taiteellisen opetus- ja ohjaustyön tuloksena syntyneitä julkaisuja ei raportoida, paitsi siltä osin kuin kyse on opettajan henkilökohtaisesta taiteellisesta toiminnasta, joka täyttää taidealan julkaisun määritelmän. Vaikka produktion teossa on mukana opiskelijoita, voidaan julkaisu merkitä opettajan panoksen mukaan.

Näistä julkaisuista maksetaan opettajalle 50 eur per julkaisu. Julkaisuilmoitusta tehtäessä on mainittava, että kyseessä on opiskelijoiden kanssa tehty yhteisjulkaisu. Justuksessa tieto merkitään lomakkeen lopussa olevaan Lisätieto-kenttään.

Huom! Opinnäytetyön ohjaukseen liittyvä toiminta ei oikeuta julkaisupisteeseen (ei sisällä itsenäistä taiteellista toimintaa).

Näyttelyiden ja tapahtumien ilmoittaminen

 • julkaisutiedonkeruuseen hyväksytään vain OKM:n määrittelemät ja Justuksessa valittavissa olevat roolit (esim. kuraattori ja tuottaja) ja tyyppikategoriat (esim. näyttelyn suunnittelu/kuratointi)
 • rooli ja  tyyppikategoria on merkittävä jokaiseen ilmoitukseen
 • mikäli samasta näyttelystä tai tapahtumasta ilmoitetaan useampi osasuoritus, on nämä eriteltävä selkeästi julkaisun nimen yhteydessä (Näyttelyn nimi - osasuoritus, esim. Collisions - kuratointi)
 • ilmoita myös mahdollisimman tarkasti ajankohta ja paikka (esim. 1.-20.5.2020, LUJA-galleria, Lahti)

LABin tiloissa pidettävät näyttelyt

 • ulkopuolisen julkaisijan edellytys katsotaan täyttyvän vain, kun näyttely on järjestetty LABin nimetyssä galleriatilassa (tai vastaava tila Lappeenrannassa)
 • yleisölle avoimuuden edellytys katsotaan täyttyvän, kun näyttelystä on viestitty myös muualla kuin LABin sisäisissä viestintäkanavissa